Οροι και Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

(εφεξής "T&C")

που εκδόθηκε σύμφωνα με την § 1751 επ. Πράξη αριθμ. 89/2012 Συντ., Αστικός Κώδικας 

Επιχειρηματική εταιρεία: Henry Morgan a.s.

Εγγεγραμμένο γραφείο: Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Prague 2

ID: 19118279

ΑΦΜ: CZ19118279

Καταχωρήθηκε στο: Δημοτικό Δικαστήριο στην Πράγα, τμήμα Β, φάκελος 27959

(εφεξής «Henry» ή «Πωλητής»)

 1. Ορισμοί
  1. Τηλ.: +420 734 229 899,
  2. Φόρμα Επικοινωνίας
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:podpora@henrymorgan.cz
  4. Διεύθυνση: Koněšín 140, 67502, Koněšín.
  1. Εάν κάποιος από τους παρακάτω όρους χρησιμοποιείται περαιτέρω στη σύμβαση, έχει την έννοια του όρου μετά το πρόσημο της ισότητας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σημείο της σύμβασης.
  2. GTC = Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις
  3. Διεπαφή Ιστού = ηλεκτρονικό σύστημα προσβάσιμο στη διεύθυνση: www.HenryMorgan.cz
  4. Henry = Henry morgan a.s., όπως ορίζεται στην κεφαλίδα αυτών των GTC
  5. Εσείς = Το άτομο που συνάπτει συμφωνία αγοράς με τον Henry, τον αγοραστή, μέσω της διεπαφής ιστού.
  6. Αγαθά = αντικείμενο της συναφθείσας σύμβασης αγοράς.
  7. Τιμή = η τιμή του προϊόντος που αγοράζετε.
  8. Τιμή αποστολής = η τιμή που θα προστεθεί για την αποστολή.
  9. Τιμή ανά πληρωμή = η τιμή που θα προστεθεί στον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής.
  10. ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Ο ΦΠΑ στο νόμιμο ποσό αποτελεί μέρος της Τιμής σύμφωνα με την παράγραφο 1.7 του παρόντος άρθρου.
  11. Συνολική τιμή = Άθροισμα τιμών σύμφωνα με τις παραγράφους 1.7, 1.8, 1.9 του παρόντος άρθρου.
  12. Παραγγελία = πρόταση για σύμβαση αγοράς από τον πελάτη που δημιουργήθηκε μέσω της διεπαφής ιστού του Henry.
  13. Τιμολόγιο - φορολογικό παραστατικό που εκδίδεται σύμφωνα με το νόμο.
  14. Εμπορεύματα ειδικού σκοπού = αγαθά που υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς στην πώληση. Δηλαδή περιορισμός πωλήσεων σε συγκεκριμένα άτομα, περιορισμός ποσοτήτων κ.λπ.
  15. OZ – Αστικός Κώδικας. Πράξη 89/2012 Συντ.Αστικός κώδικας όπως τροποποιήθηκε.
  16. Επαφές για τον Henry:

 1. Γενικές συνθήκες
  1. Σκοπός αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι η θέσπιση του νομικού πλαισίου για μια σύμβαση αγοράς που συνάπτεται μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως.
  2. Οι διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αγοράς που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς και του Henry. Οι αντικρουόμενες διατάξεις της σύμβασης αγοράς υπερισχύουν αυτών των ΓΟΠ.
  3. Επιλέγοντας το πλαίσιο συμφωνίας με αυτούς τους ΓΟΠ και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί: «Ολοκλήρωση παραγγελίας», δηλώνετε τη συμφωνία και την προθυμία σας να δεσμεύεστε από αυτούς τους ΓΟΠ.
  4. Κατά τη δημιουργία μιας παραγγελίας, είστε υποχρεωμένος να βεβαιωθείτε ότι τα καταχωρημένα δεδομένα συμπληρώνονται σωστά και αληθή, διαφορετικά φέρετε την ευθύνη για τη ζημιά που προκύπτει.
  5. Το συμβόλαιο, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, αρχειοθετείται σε ηλεκτρονική μορφή στο Henry's, αλλά δεν είναι προσβάσιμο σε εσάς. Ωστόσο, θα λαμβάνετε πάντα αυτούς τους Όρους και την επιβεβαίωση της Παραγγελίας με μια περίληψη της Παραγγελίας μέσω e-mail, και επομένως θα έχετε πάντα πρόσβαση στη Συμφωνία ακόμη και χωρίς τη συνεργασία του Henry. Συνιστούμε να αποθηκεύετε πάντα την επιβεβαίωση παραγγελίας και τους Όρους.

 1. Παραγγελία και σύναψη σύμβασης αγοράς
  1. χωρίς μετρητά με κάρτα πληρωμής,
  2. με μεταφορά χωρίς μετρητά στον λογαριασμό του πωλητή μέσω πύλης πληρωμής,
  3. σε μετρητά ή με κάρτα μέσω αντικαταβολής του μεταφορέα.
  1. Κάνοντας μια αγορά μέσω της διεπαφής ιστού του Henry, συνάπτετε μια συμφωνία αγοράς με τον Henry.
  2. Η σύμβαση συνάπτεται με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εξ αποστάσεως, εκτός της εγκατάστασης - μέσω διαδικτυακής διεπαφής.
  3. Το περιεχόμενο της σύμβασης περιέχεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και στους τομείς που αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δεν ρυθμίζουν στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
  4. Η σύμβαση συνάπτεται με την παραλαβή των εμπορευμάτων.
  5. Σύμφωνα με την § 2160 ΑΚ, τα δικαιώματα κυριότητας του πράγματος μεταβιβάζονται στον αγοραστή κατά την ανάληψη του πράγματος.
  6. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, επιτρέπεται να ελέγξετε και να αλλάξετε τα δεδομένα που καταχωρίσατε στην παραγγελία. Υποβάλλει την παραγγελία στον Henry κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ολοκλήρωση παραγγελίας", παράλληλα με τον έλεγχο των πληροφοριών ότι κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ολοκλήρωση παραγγελίας", δημιουργείτε μια παραγγελία που σας υποχρεώνει να πληρώσετε, ότι συμφωνείτε με αυτούς τους ΓΟΠ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παραγγελία πιστεύεται ότι είναι σωστές από τον Henry. Προϋπόθεση για την εγκυρότητα της παραγγελίας είναι η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών στοιχείων στη φόρμα παραγγελίας και η επιβεβαίωση από τον αγοραστή ότι έχει εξοικειωθεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
  7. Η παραγγελία είναι δεσμευτική για εσάς τη στιγμή της αποστολής της. Είναι δεσμευτικό για τον Henry μόνο μετά από μη αυτοματοποιημένη επιβεβαίωση από τον Henry. Η πρόταση για σύναψη σύμβασης αγοράς γίνεται αποδεκτή. Οι αλλαγές στην παραγγελία είναι δυνατές μόνο κατόπιν κοινής συμφωνίας.
  8. Όλες οι παρουσιάσεις αγαθών που τοποθετούνται στον κατάλογο της διεπαφής ιστού είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και ο Henry δεν υποχρεούται να συνάψει σύμβαση αγοράς σχετικά με αυτά τα αγαθά.
  9. Σε περίπτωση που ο Henry δεν μπορεί να εκπληρώσει καμία από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παραγγελία, θα σας στείλει μια τροποποιημένη προσφορά στη διεύθυνση email σας. Η τροποποιημένη προσφορά θεωρείται πρόταση νέας παραγγελίας και η παραγγελία επιβεβαιώνεται σε τέτοια περίπτωση και καθίσταται δεσμευτική για εσάς μόνο με την επιβεβαίωση της αποδοχής αυτής της προσφοράς.
  10. Πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των μεμονωμένων αγαθών και των κύριων χαρακτηριστικών τους, παρέχονται για τα μεμονωμένα αγαθά στον κατάλογο της διεπαφής ιστού. Οι τιμές των αγαθών αναγράφονται συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, όλων των σχετικών τελών και εξόδων για την επιστροφή των αγαθών, εάν τα αγαθά από τη φύση τους δεν μπορούν να επιστραφούν με τη συνήθη ταχυδρομική διαδρομή. Οι τιμές των προϊόντων παραμένουν σε ισχύ για τη στιγμή που εμφανίζονται στη διεπαφή ιστού. Η διάταξη αυτή δεν αποκλείει τη διαπραγμάτευση σύμβασης αγοράς υπό μεμονωμένα συμφωνημένους όρους.
  11. Μπορείτε να πληρώσετε την τιμή των αγαθών και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς με τους ακόλουθους τρόπους:
  12. Ο Henry δεν απαιτεί καμία προκαταβολή ή άλλη παρόμοια πληρωμή από εσάς. Η πληρωμή της τιμής αγοράς πριν από την αποστολή των εμπορευμάτων δεν αποτελεί προκαταβολή.
  13. Σε περίπτωση που υπήρξε προφανές τεχνικό σφάλμα από την πλευρά του Henry κατά τον καθορισμό της τιμής των αγαθών στον κατάλογο της διεπαφής ιστού ή κατά τη διαδικασία παραγγελίας, ο Henry δεν είναι υποχρεωμένος να σας παραδώσει τέτοια αγαθά σε αυτήν την σαφώς λανθασμένη τιμή. Ο Henry δεν είναι υποχρεωμένος να σας παραδώσει τα αγαθά λόγω έλλειψης αποθεμάτων, μη διαθεσιμότητας των αγαθών ή όταν ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο προμηθευτής των αγαθών έχει σταματήσει την παραγωγή ή την εισαγωγή των αγαθών. Ακόμα κι αν σας εστάλη αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Ο Henry θα σας ενημερώσει για σφάλμα ή μη διαθεσιμότητα των αγαθών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και θα σας στείλει μια τροποποιημένη προσφορά. Με άλλη διαδικασία ίδια όπως και στην περίπτωση της παραγράφου 3.9 του παρόντος Γ.Ο.Κ.

 1. Αγορά ειδών ειδικού σκοπού
  1. Ο Χένρι έχει ένα σύστημα επαλήθευσης ηλικίας. Εάν αγοράζετε προϊόντα ειδικού σκοπού σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο, είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσετε το σύστημα.
  2. Το συμβόλαιο αγοράς δημιουργείται κατά την παραλαβή των αγαθών και σε περίπτωση αγοράς αγαθών ειδικού σκοπού, ο ταχυμεταφορέας μπορεί να ζητήσει έλεγχο ηλικίας πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων. Το ηλεκτρονικό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας και η υπηρεσία ταχυμεταφορών διασφαλίζουν έτσι ότι ο αγοραστής δεν είναι κάτω των 18 ετών τη στιγμή της πώλησης.
  3. Κατά την αγορά και, στη συνέχεια, την παραλαβή αλκοολούχων ποτών, ο Henry ή άλλος μεταφορέας μπορεί να απαιτήσει την επίδειξη ταυτότητας για να επαληθεύσει ότι είστε άνω των 18 ετών. Εάν αρνηθείτε να προσκομίσετε ένα τέτοιο έγγραφο ή εάν είστε κάτω των 18 ετών, ο ταχυμεταφορέας θα αρνηθεί να σας παραδώσει τα εμπορεύματα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα δημιουργηθεί το συμβόλαιο αγοράς, δεν θα πραγματοποιηθεί η πώληση και τυχόν χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν θα σας επιστραφούν εντός 14 ημερών.
  1. Η πώληση προϊόντων καπνού, βοηθημάτων για το κάπνισμα, φυτικών προϊόντων που προορίζονται για το κάπνισμα, ηλεκτρονικών τσιγάρων και σακουλών νικοτίνης χωρίς περιεχόμενο καπνού μέσω μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως διέπεται από το νόμο. Αρ. 65/2017 Συντ.,Νόμος για την Προστασία της Υγείας από τις Βλαβερές Επιδράσεις των Εθιστικών Ουσιώνόπως τροποποιήθηκε.

 1. Διανομή
  1. Ο Henry παραδίδει τα αγαθά χρησιμοποιώντας συμβατικούς συνεργάτες. Οι τιμές και οι τρόποι παράδοσης διαφέρουν ανάλογα με την ώρα και την τοποθεσία παράδοσης. Οι τρόποι παράδοσης και οι τιμές τους αναγράφονται πάντα πριν την αποστολή της Παραγγελίας.
  2. Η επιλογή του τρόπου παράδοσης γίνεται κατά την παραγγελία των εμπορευμάτων.
  3. Μόλις επιβεβαιωθεί η παραγγελία, ο Henry θα σας παραδώσει τα Αγαθά με τον τρόπο που έχετε επιλέξει και πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτήν την παράδοση - να αναλάβετε τα αγαθά. Μαζί με τα εμπορεύματα, ο Henry θα σας προμηθεύσει και άλλα έγγραφα.
  4. Εάν, σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς, ο Henry είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα αγαθά στον τόπο που έχετε καθορίσει στην παραγγελία, είστε υποχρεωμένοι να παραλάβετε τα αγαθά. Εάν, για λόγους εκ μέρους σας, είναι απαραίτητο να παραδώσετε τα αγαθά επανειλημμένα ή με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που καθορίζεται στην παραγγελία, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδα που σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη παράδοση των αγαθών ή κόστος που σχετίζεται με άλλη μέθοδο παράδοσης.
  5. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή μετά την εξόφληση του Συνολικού Τιμής και θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Το τιμολόγιο θα προσαρτάται επίσης φυσικά στα Αγαθά και θα είναι διαθέσιμο στον Λογαριασμό Χρήστη.
  6. Μέχρι τη στιγμή που τα αγαθά παραδίδονται και παραδίδονται σε εσάς ή μέχρι τη στιγμή που αρνείστε να παραλάβετε τα εμπορεύματα, ο Henry φέρει τον κίνδυνο ζημιάς στα Αγαθά.
  7. Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας ενδέχεται να αλλάξει. Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται εδώ θεωρείται εκτιμώμενος και όχι νομικά δεσμευτικός.

 1. Λογαριασμός χρήστη και σύστημα μπόνους
  1. Το σύστημα μπόνους είναι διαθέσιμο μόνο σε χρήστες με εδραιωμένο λογαριασμό χρήστη.
  2. Το σύστημα μπόνους θα σας απονείμει πόντους στο συνολικό ποσό του 10% της παραγγελίας σας.
  3. Οι πόντοι συγκεντρώνονται με κάθε πρόσθετη παραγγελία.
  4. Οι συλλεγόμενοι πόντοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έκπτωση στην επόμενη παραγγελία κατά την κρίση σας.
  5. Οι πόντοι δεν ανταλλάσσονται παρά μόνο ως έκπτωση στην επόμενη παραγγελία. Συγκεκριμένα, δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή πόντων με χρήματα.
  6. Οι συγκεντρωμένοι πόντοι ισχύουν για 5 χρόνια από την απονομή τους. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν μέχρι αυτή τη στιγμή, λήγουν χωρίς αντικατάσταση.
  1. Η διεπαφή ιστού του Henry σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη και να αποθηκεύσετε πληροφορίες για εσάς. Με τη δημιουργία λογαριασμού, συμφωνείτε με την αποθήκευση των πληροφοριών.
  2. Μπορείτε να παραγγείλετε αγαθά από τον λογαριασμό πελάτη σας. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε προϊόντα χωρίς εγγραφή.
  3. Κατά την εγγραφή σας για λογαριασμό πελάτη και κατά την παραγγελία αγαθών, είστε υποχρεωμένοι να εισάγετε όλα τα δεδομένα σωστά και αληθινά. Είστε υποχρεωμένοι να ενημερώσετε τα δεδομένα που αναφέρονται στον λογαριασμό χρήστη σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής. Τα δεδομένα που παρέχονται στον λογαριασμό πελάτη και κατά την παραγγελία αγαθών θεωρούνται σωστά από τον Henry.
  4. Η πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη διασφαλίζεται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε εμπιστευτικότητα σχετικά με τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη σας. Ο Henry δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε κακή χρήση του λογαριασμού πελάτη από τρίτους.
  5. Ο Henry μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό χρήστη σας, ειδικά εάν δεν χρησιμοποιείτε πλέον τον λογαριασμό χρήστη σας ή εάν παραβιάσετε τις υποχρεώσεις σας βάσει της συμφωνίας αγοράς ή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
  6. Αναγνωρίζετε ότι ο λογαριασμός χρήστη ενδέχεται να μην είναι συνεχώς διαθέσιμος, ειδικά όσον αφορά την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού του Henry, ή απαραίτητη συντήρηση εξοπλισμού υλικού και λογισμικού τρίτων.
  7. Μέρος του λογαριασμού χρήστη είναι ένα σύστημα μπόνους που σας ανταμείβει για επαναλαμβανόμενες αγορές. Το σύστημα μπόνους είναι μια μορφή ανταμοιβής από την πλευρά του Henry και δεν υπόκειται σε άλλους νομικούς κανονισμούς εκτός από αυτούς τους ΓΟΠ. Οι ανταμοιβές από το σύστημα πόντων δεν είναι νομικά εκτελεστές, οι βαθμοί που απονέμονται είναι έκφραση της καλής θέλησης του Henry και δεν δικαιούνται νομικά.
 2. Διαδικασία παραπόνων
  1. Τα αγαθά δεν έχουν τις ιδιότητες που συμφωνήσαμε μαζί σας, δηλαδή αυτές που αναφέραμε στην περιγραφή των αγαθών.
  2. Τα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για τους σκοπούς που παραθέσαμε στην προσφορά, ο Henry εδώ αποποιείται πλήρως την ευθύνη για ελαττώματα που παρόμοια προϊόντα θα είχαν σε άλλους πωλητές, επομένως είναι σύνηθες γι' αυτούς.
  3. όχι σε επαρκή ποσότητα και βάρος.
  4. δεν πληροί τις απαιτήσεις που του επιβάλλονται από νομοθετικές ρυθμίσεις·
  1. - 24 μήνες για νέα προϊόντα.
  2. - 12 μήνες για μεταχειρισμένα αγαθά (τα μεταχειρισμένα αγαθά είναι προϊόντα που επισημαίνονται ως τέτοια στη διεπαφή ιστού.)
  3. – 24 μήνες για καταναλωτικά αγαθά, αλλά όχι περισσότερο από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
  1. Ζητήστε την άρση ενός ελαττώματος ή ζητήστε την παράδοση ενός νέου αντικειμένου.
  2. Εάν αρνηθούμε να επισκευάσουμε τα Προϊόντα ή να τα αντικαταστήσουμε με νέα, τότε ζητήστε μια λογική έκπτωση. Μια τέτοια έκπτωση θα καθοριστεί είτε κατόπιν συμφωνίας είτε σύμφωνα με την § 2171 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα.
  3. υπαναχωρούμε από τη σύμβαση εάν υπάρχει ουσιώδης παραβίαση της σύμβασης και εάν αρνηθούμε να επισκευάσουμε τα αγαθά, να τα αντικαταστήσουμε ή να παρέχουμε μια λογική έκπτωση·
  1. Αρνηθείτε να αφαιρέσετε το ελάττωμα εάν είναι αδύνατο ή δυσανάλογα ακριβό σε σχέση με την αξία του αντικειμένου μετά την αφαίρεση του ελαττώματος.
  1. Το ελάττωμα πρέπει να επισημανθεί, να αναφερθεί στον Henry στις επαφές σύμφωνα με την παράγραφο 1.17 του παρόντος ΓΟΠ.
  2. Κατά την ανάληψη από τον μεταφορέα, ελέγχει τα παραλαμβανόμενα εμπορεύματα, την πληρότητά τους και την άθικτη συσκευασία τους. Εάν τα εμπορεύματα φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιά με την πρώτη ματιά, η αξίωση πρέπει να υποβληθεί αμέσως στον μεταφορέα - ο Henry δεν μπορεί και δεν θα είναι υπεύθυνος αργότερα για ελαττώματα που προκαλούνται από προφανώς κακή μεταφορά. Με την παραλαβή των εμπορευμάτων, η ευθύνη για ζημιές περνά σε εσάς. Ωστόσο, ο Henry εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για ελαττώματα που δεν προκλήθηκαν από κακή ναυτιλία.
  3. Κατά την υποβολή αίτησης για καταγγελία, πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο επίλυσης σύμφωνα με την παράγραφο 7.8 αυτού του άρθρου. (επισκευή, ανταλλαγή, έκπτωση)
  4. Ειδικότερα, δεν πρέπει να επιτρέπετε στα εμπορεύματα να είναι:
   1. αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται αντίθετα με τις οδηγίες χρήσης ή τις γενικές απαιτήσεις για την αποθήκευση των εμπορευμάτων·
   2. τροποποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε το ελάττωμα να προέκυψε ως αποτέλεσμα αυτής της τροποποίησης·
   3. υπερβολική υπερφόρτωση των εμπορευμάτων σε σύγκριση με τα συνήθη πρότυπα στα οποία προορίζονται συνήθως τα εμπορεύματα·
   4. ακατάλληλη εγκατάσταση, ακατάλληλο χειρισμό ή παραμέληση της κατάλληλης φροντίδας των Αγαθών·
   5. εκούσια ή ακούσια, τα εμπορεύματα έχουν υποστεί μηχανική ζημιά ή έχουν υποστεί χειρισμό με άλλους τρόπους που ενδέχεται να προκαλέσουν ελάττωμα στα προϊόντα λόγω υπαιτιότητάς σας.
  1. Με την αποστολή της παραγγελίας, συμφωνείτε επίσης με αυτήν την Πολιτική Παραπόνων.
  2. Ο Henry είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι το αντικείμενο είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα κατά την παραλαβή. Ειδικότερα, είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τη στιγμή που αναλαμβάνετε το αντικείμενο, το αντικείμενο είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα και στην κατάσταση σύμφωνα με την προσφορά στη διεπαφή ιστού.
  3. Ελαττωματική απόδοση σημαίνει συγκεκριμένα:
  4. Εάν ένα ελάττωμα γίνει εμφανές εντός ενός έτους από την παραλαβή, το αντικείμενο θεωρείται ότι ήταν ελαττωματικό κατά την παραλαβή από τον αγοραστή, εκτός εάν ο Henry αποδείξει το αντίθετο.
  5. Η περίοδος διεκδίκησης δικαιωμάτων από πλημμελή εκτέλεση αρχίζει από την ημέρα παραλαβής των εμπορευμάτων.
  6. Προθεσμίες για την άσκηση δικαιωμάτων από πλημμελή εκτέλεση:
  7. Τα δικαιώματα ευθύνης για ελαττώματα προϊόντων, για τα οποία ισχύει η εγγύηση ποιότητας, λήγουν εάν δεν ασκηθούν εντός του καθορισμένου χρόνου.
  8. ως δικαιώματα από ελαττωματική απόδοση, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
  9. Ο Henry, από την άλλη, μπορεί, σε αντίθεση με τις απαιτήσεις σας:
  10. Εάν θέλετε να ασκήσετε δικαιώματα από ελαττωματική απόδοση, πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:

Διαφορετικά, τα δικαιώματά σας λόγω ελαττωματικής απόδοσης λήγουν και δεν μπορούν να ασκηθούν με τον Henry.

 1. Ο Χένρι θα αποφασίσει για την αξίωση αμέσως, σε περίπλοκες υποθέσεις εντός τριών εργάσιμων ημερών. Αυτή η περίοδος δεν περιλαμβάνει τον κατάλληλο χρόνο για τον τύπο του προϊόντος ή της υπηρεσίας που απαιτείται για την αξιολόγηση του ελαττώματος από ειδικούς.
 2. Εάν αγοράζετε αναλώσιμα (π.χ. λουλούδια, φύλλα, φυσίγγια κ.λπ.) ή εάν αυτό το υλικό είναι μέρος των προϊόντων, θα χρησιμοποιηθεί η διάρκεια ζωής αντί της εγγύησης ποιότητας. Η διάρκεια ζωής μπορεί να δηλωθεί ως προς το χρόνο, τον χρόνο των αγαθών ή τον αριθμό των χρήσεων ή να προσδιορίζεται διαφορετικά. Περισσότερες από μία από αυτές τις ζωές μπορούν να καθοριστούν για τα αγαθά, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται πάντα αυτή που εμφανίζεται πρώτη.
 3. Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φθορά που προκαλείται από την κανονική χρήση του προϊόντος και δεν μπορεί να συγχέεται με τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
 4. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις που δεν ρυθμίζονται στους παρόντες ΓΟΠ διέπονται από τις §§ 2165 επ. ΟΖ. Και του νόμου 634/1992 Συντ.Νόμος για την προστασία των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε.
 5. Διαχειριζόμαστε παράπονα καταναλωτών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης podpora@henrymorgan.cz. Θα στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό της καταγγελίας στη διεύθυνση email σας, δηλαδή σε αυτήν από την οποία ήρθε σε εμάς το παράπονο.
 6. Η εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών που προκύπτουν από τη Συμφωνία είναι ευθύνη της Τσεχικής Επιθεώρησης Εμπορίου, με έδρα στη διεύθυνση Štěpánská 567/15, 120 00 Πράγα 2, Αριθμός Ταυτότητας: 000 20 869, διεύθυνση Διαδικτύου:http://www.coi.cz. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που βρίσκεται στη διεύθυνση Διαδικτύουhttp://ec.europa.eu/consumers/odr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, ο οποίος είναι καταναλωτής, από σύμβαση αγοράς που έχει συναφθεί με ηλεκτρονικά μέσα.
 7. European Consumer Center Τσεχική Δημοκρατία, με έδρα στη διεύθυνση Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, διεύθυνση Διαδικτύου:http://www.evropskyspotrebitel.cz είναι σημείο επαφής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. (κανονισμός για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών μέσω διαδικτύου).
 8. Σε περίπτωση που αυτή η πολιτική παραπόνων έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, εφαρμόζονται οι νομοθετικές διατάξεις.

 1. Καταναλωτής
  1. Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση σύμφωνα με την § 1829 ΑΚ. Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση είναι δυνατή εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης, δηλαδή από την παραλαβή των Αγαθών.
  2. Η περίοδος αρχίζει με τη σύναψη της σύμβασης, δηλαδή με την παραλαβή των εμπορευμάτων. Η προθεσμία διατηρείται εάν τουλάχιστον αποστείλετε υπαναχώρηση από τη σύμβαση κατά τη διάρκειά της.
  3. Μπορείτε να αποχωρήσετε από τη σύμβαση με οποιαδήποτε ξεκάθαρη δήλωση στον Henry. Ιδανικά, ωστόσο, χρησιμοποιώντας το έντυπο καταγγελίας.
  4. Σε περίπτωση που αποχωρήσετε από τη σύμβαση, ο Henry θα σας επιστρέψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο δεκατέσσερις ημέρες από την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, όλα τα χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, που έλαβε από εσάς στο πλαίσιο της σύμβασης, στο ίδιο τρόπο όπως τα έλαβε από εσάς. Ωστόσο, όχι πριν λάβουν πίσω τα εν λόγω Προϊόντα ή αποδείξετε ξεκάθαρα ότι έχουν σταλεί.
  5. Εάν επιλέξετε διαφορετικό τρόπο παράδοσης από τον φθηνότερο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο Henry, θα σας επιστρέψουμε το κόστος παράδοσης των αγαθών στο ποσό που αντιστοιχεί στη φθηνότερη μέθοδο παράδοσης των προσφερόμενων αγαθών.
  6. Ο Henry δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής των αγαθών όταν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.
  7. Ωστόσο, δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, μεταξύ άλλων, εάν πρόκειται για σύμβαση:
   1. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, εάν εκπληρώθηκαν με προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη σύμβαση και ο πωλητής ενημέρωσε τον αγοραστή πριν από τη σύναψη της σύμβασης ότι σε τέτοια περίπτωση δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από το συμβολαιο,
   2. σχετικά με την παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς ανεξάρτητα από τη βούληση του πωλητή και που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης,
   3. σχετικά με την παράδοση αλκοολούχων ποτών, τα οποία μπορούν να παραδοθούν μόνο μετά από τριάντα ημέρες και η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς ανεξάρτητα από τη βούληση του πωλητή,
   4. σχετικά με την παράδοση αγαθών που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του αγοραστή ή για το πρόσωπό του,
   5. παράδοση ευπαθών αγαθών, καθώς και αγαθών που έχουν αναμειχθεί ανεπανόρθωτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση,
   6. παράδοση εμπορευμάτων σε κλειστή συσκευασία, την οποία ο αγοραστής έχει αφαιρέσει από τη συσκευασία και για λόγους υγιεινής δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους,
   7. την παράδοση μιας εγγραφής ήχου ή βίντεο ή ενός προγράμματος υπολογιστή, εάν έχει παραβιάσει την αρχική τους συσκευασία,
   8. παράδοση εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών,
   9. παράδοση ψηφιακού περιεχομένου, εάν δεν παραδόθηκε σε φυσικό μέσο και παραδόθηκε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του αγοραστή πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης και ο πωλητής ενημέρωσε τον αγοραστή πριν από τη σύναψη της σύμβασης ότι σε τέτοια περίπτωση δεν έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση,
  1. Ως καταναλωτής, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, μεταξύ άλλων:

και επίσης δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση σε άλλες περιπτώσεις που ορίζονται στην § 1837 ΑΚ.

 1. Ο Henry δεν παρέχει υπηρεσίες μετά την πώληση. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να παρέχετε εξυπηρέτηση μετά την πώληση σύμφωνα με τις δυνατότητες του συγκεκριμένου κατασκευαστή. Αυτά τα δεδομένα του κατασκευαστή σας παραδίδονται μαζί με τα εμπορεύματα. Αυτό δεν ισχύει για τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 των παρόντων ΓΟΠ και αγαθών, τα οποία από τη φύση τους δεν απαιτούν σέρβις.
 1. Δεδομένου ότι εσείς, ως καταναλωτής, συνάπτετε σύμβαση αγοράς εξ αποστάσεως, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την § 1820 του Αστικού Κώδικα, ο Henry σας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και πού μπορείτε να τις βρείτε:
  1. δεδομένα σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών στο βαθμό που αντιστοιχεί στα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως και στη φύση των αγαθών ή των υπηρεσιών,
 • Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην περιγραφή κάθε μεμονωμένου στοιχείου που προσφέρουμε στη διεπαφή ιστού μας.
 1. διεύθυνση έδρας, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πιθανώς και δεδομένα για άλλο μέσο διαδικτυακής επικοινωνίας, το οποίο παρέχει επίσης ο επιχειρηματίας για γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία και που επιτρέπει στον καταναλωτή να αποθηκεύει γραπτή επικοινωνία με τον επιχειρηματία σε κείμενο έντυπο, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας εφαρμογής του·
 • αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στην παράγραφο 1.16 των παρόντων ΓΟΠ
 1. τη διεύθυνση της εγκατάστασης, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση της έδρας, και εάν ο επιχειρηματίας ενεργεί για λογαριασμό άλλου επιχειρηματία, επίσης τη διεύθυνση στην οποία ο καταναλωτής μπορεί να στείλει παράπονο,
 • αυτή η διεύθυνση είναι: Koněšín 140, 67502, Koněšín.
 1. η συνολική τιμή και τα έξοδα παράδοσης σύμφωνα με την § 1811 παράγραφος 2 επιστολή γ) και ε);
 • μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στη διεπαφή ιστού, στη σύνοψη πριν από την αποστολή της παραγγελίας. Για τους σκοπούς του Henry, επισημαίνεται ως "Συνολική Τιμή"
 1. τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης ή εκπλήρωσης και, κατά περίπτωση, τους κανόνες για την αντιμετώπιση παραπόνων,
 • Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες σε κάθε περίληψη της Παραγγελίας, είτε πριν είτε μετά την αποστολή της. Οι κανόνες για τη διεκπεραίωση των παραπόνων περιγράφονται ιδίως στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος ΓΟΚ
 1. τους όρους, την περίοδο και τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση, καθώς και το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης από τη σύμβαση, εάν το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί·
 • Αυτά τα έντυπα βρίσκονται στα Άρθρα 7 και 8 των παρόντων ΓΟΠ, στο έντυπο στο παράρτημα αυτών των ΓΟΠ και σε όλα, επίσης, στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας.
 1. τη δήλωση ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των αγαθών,
 • Αυτά τα δεδομένα μπορούν να βρεθούν στο Άρθρο 8 του παρόντος ΓΟΠ, ειδικά στην παράγραφο 8.1.6 και περαιτέρω στο email που επιβεβαιώνει την παραγγελία σας.
 1. πληροφορίες ότι κατά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση μετά την υποβολή αίτησης έναρξης εκτέλεσης ήδη κατά την περίοδο υπαναχώρησης σύμφωνα με την § 1824α παράγραφος 3 ή σύμφωνα με την § 1828 παράγραφος 5, ο καταναλωτής πρέπει να παράσχει στον επιχειρηματία πληρωμή σύμφωνα με την § 1834,

- Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται στο Άρθρο 8 του παρόντος ΓΟΠ και στο email που επιβεβαιώνει την παραγγελία σας.

 1. πληροφορίες ότι ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εάν συμβαίνει αυτό, ή πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες λήγει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση,
 • αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μέρος του email με το οποίο ο Henry επιβεβαιώνει την παραγγελία σας και στο Άρθρο 8, ιδιαίτερα στην παράγραφο 8.1.7 των παρόντων ΓΟΠ, ανάλογα με τον τύπο και τη μέθοδο των παραγγελθέντων αγαθών.
 1. πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη δικαιωμάτων από ελαττωματική απόδοση, πιθανώς και για την εγγύηση ποιότητας, την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τους όρους τους,
 • τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος του άρθρου 7 του παρόντος ΓΟΚ.
 1. πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη, τη μέθοδο και τις προϋποθέσεις εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το εάν μπορεί να υποβληθεί καταγγελία σε εποπτική ή κρατική εποπτική αρχή.
 • Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος του άρθρου 7 του παρόντος ΓΟΚ
 1. Με την αποστολή της παραγγελίας επιβεβαιώνετε ότι έχετε ενημερωθεί κανονικά για όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με την § 1820 ΑΚ.
 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων
  1. Ο Henry είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
  2. Ο Henry επεξεργάζεται μόνο προσωπικά δεδομένα για τα οποία έχει νόμιμο, έννομο συμφέρον.
  3. Η Henry επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το σκοπό της επεξεργασίας των Παραγγελιών σας, τη δημιουργία συμβολαίων αγοράς για τα παραγγελθέντα Αγαθά και άλλα έννομα συμφέροντα που ο Henry αντλεί από το νομικό σύστημα.
  4. Ο Henry επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού.
  5. Ο Henry δεν παρέχει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ και άλλους σκοπούς για τους οποίους θα χρειαζόταν τη συγκατάθεσή σας.
  6. Ο Henry έχει έννομο συμφέρον στη διάδοση εμπορικών επικοινωνιών στους πελάτες του. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από κάθε τέτοια επικοινωνία στο μέλλον.
  7. Μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε επιχειρηματικές επικοινωνίες ακόμη και χωρίς να συνάψετε μια παραγγελία στη διεπαφή ιστού. Και αυτό εισάγοντας το email σας στο κατάλληλο πεδίο στη διεπαφή ιστού. Με την εγγραφή σας στη συνδρομή, δίνετε στον Henry τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και αποθήκευση του email σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή (σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παραδίδεται με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο ή κάνοντας μια δήλωση στον Henry στις επαφές που αναφέρονται στην παράγραφο 1.16 αυτών των ΓΟΠ.)
  8. Εάν ο Henry χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών σχετικά με τη δυνατότητα μη συναίνεσης, ανάκλησής της κ.λπ.
  9. Η διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από τον Henry για 10 χρόνια σε περιπτώσεις έννομου συμφέροντος και για 5 χρόνια ή έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεσή σας, στην περίπτωση δεδομένων που παρέχονται βάσει της συγκατάθεσής σας.
  10. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση ή καταγγελία κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα ενημέρωσης για παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, επίσης το δικαίωμα διαγραφής ορισμένων προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σε σχέση με εσάς (το λεγόμενο δικαίωμα "ξεχασμού").
  11. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή εάν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε παράνομα τα προσωπικά σας δεδομένα. Τέτοια αρχή είναι η ΤσεχικήΓραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Τελευταίες προμήθειες
  1. Εάν η νομική σχέση του Henry και σας περιέχει ένα διεθνές στοιχείο (δηλαδή, για παράδειγμα, θα στείλουμε αγαθά εκτός της επικράτειας της Τσεχικής Δημοκρατίας), η σχέση θα διέπεται πάντα από το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, εάν είστε καταναλωτής, αυτή η συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας που απορρέουν από νομικούς κανονισμούς.
  2. Εάν οποιαδήποτε υποχρέωση που αναλήφθηκε βάσει αυτών των ΓΟΠ, ή κάποια διάταξη του ΓΟΠ, καταστεί άκυρη, εμφανής ή μη εκτελεστή, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα άλλων υποχρεώσεων βάσει αυτών των ΓΟΠ ή αυτών των ΓΟΠ. Τα μέρη υποχρεούνται να αντικαταστήσουν αυτές τις διατάξεις με ένα νέο, έγκυρο και εκτελεστό μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, το αντικείμενο του οποίου θα αντιστοιχεί καλύτερα στο αντικείμενο της αρχικής υποχρέωσης ή στις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.
  3. Πελάτης, αγοραστής, καταναλωτής - Είστε υποχρεωμένοι να επικοινωνήσετε με τον Henry χρησιμοποιώντας τις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.16 αυτών των ΓΟΠ. Μόνο αυτές οι διευθύνσεις είναι οι διευθύνσεις για παράδοση στο Henry βάσει αυτών των ΓΟΠ.
  4. Ο Henry διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με την §1752 OZ να αλλάξει αυτούς τους GTC. Η νέα διατύπωση θα δημοσιευθεί στη διεπαφή ιστού. Η αλλαγή στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζει τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τους προηγούμενους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
  5. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ και ισχύουν την 1η Ιουνίου 2023.
  6. Υποβάλλοντας την παραγγελία σας, συμφωνείτε με αυτούς τους ΓΟΠ.

Στην Πράγα την 01.06.2023

Έντυπο καταγγελίας ή υπαναχώρησης από τη σύμβαση

Henry Morgan a.s., Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Prague 2, ID: 19118279

Πελάτης:

Ονομα:………………………………..

Διεύθυνση:……………………………….

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………

Τηλέφωνο:……………………………….

Εμπορεύματα:

Αριθμός παραγγελίας:…………………………….

Ημερομηνία αποδοχής: ……………………………………

Εμπορεύματα: ………………………………………………

🔲 Καταγγελία αγαθών

Τα προϊόντα που παραδόθηκαν είχαν τα ακόλουθα ελαττώματα:

................................................ ................................................ ................................................ .............
................................................ ................................................ ................................................ .............

Για το λόγο αυτό ζητώ:

 1. επισκευή εμπορευμάτων
 2. ανταλλαγή αγαθών με νέα
 3. μια λογική έκπτωση, την οποία προτείνω στο ποσό των................................,-

🔲 Υπαναχώρηση από τη σύμβαση για ουσιώδη παραβίαση της σύμβασης

Η σύμβαση παραβιάστηκε ουσιωδώς επειδή:

................................................ ................................................ ................................................ .............
................................................ ................................................ ................................................ .............
, επομένως υπαναχωρώ από τη σύμβαση.

🔲 Υπαναχώρηση από τη σύμβαση εντός 14 ημερών σύμφωνα με την § 1829 ΑΚ.

Η σύμβαση παραβιάστηκε ουσιωδώς επειδή:

................................................ ................................................ ................................................ .............
................................................ ................................................ ................................................ .............
, επομένως υπαναχωρώ από τη σύμβαση.

Στοιχείο: …………………………………

Υπογραφή: ........................................

(εάν παραδοθεί ταχυδρομικώς, δεν απαιτείται υπογραφή για ηλεκτρονική επικοινωνία.)