Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(Dále jen ,,VOP“)

vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Obchodní firma: Henry Morgan a.s.

Sídlo: Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 19118279

DIČ: CZ19118279

Zapsána u: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 27959

(Dále jen jako “Henry“ nebo ,,prodejce“)

 1. Vymezení pojmů
  1. Tel.: +420 734 229 899,
  2. kontaktní formulář
  3. email: podpora@henrymorgan.cz
  4. Adresa:Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2
  1. Je-li ve smlouvě dále použitý některý z pojmů níže, má význam pojmu za rovnítkem, není-li jinde ve smlouvě stanoveno jinak.
  2. VOP = Všeobecné obchodní podmínky
  3. Webové rozhraní = elektronický systém přístupný na adrese: www.HenryMorgan.cz
  4. Henry = Henry morgan a.s., jak je vymezen v hlavičce těchto VOP
  5. Vy = Osoba, která prostřednictvím webového rozhraní uzavírá kupní smlouvu s Henrym, kupující.
  6. Zboží = objekt uzavírané kupní smlouvy.
  7. Cena = cena za zboží, které kupujete.
  8. Cena za dopravu = cena, která bude připočtena za dopravu.
  9. Cena za platbu = cena, která bude připočtena za Vámi vybraný způsob platby.
  10. DPH = daň z přidané hodnoty. DPH v zákonné výši je součásti Ceny dle odstavce 1.7 tohoto článku.
  11. Celková cena = Součet cen dle odstavců 1.7, 1.8, 1.9 tohoto článku.
  12. Objednávka = návrh kupní smlouvy ze strany zákazníka vytvořený prostřednictvím Henryho webového rozhraní.
  13. Faktura - daňový doklad vystavený v souladu se zákonem.
  14. Zboží zvláštního určení = zboží, které podléhá zákonnému zpřísnění prodeje. Tedy omezení prodeje některým osobám, omezení množství atd.
  15. OZ – Občanský zákoník. Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
  16. Kontakty na Henryho:

 1. Obecná ustanovení
  1. Účelem těchto VOP je ustanovit právní rámec pro kupní smlouvu uzavíranou prostředky komunikace na dálku.
  2. Ustanovení těchto VOP je nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy mezi Vámi a Henrym. Kolizní ustanovení kupní smlouvy mají přednost před těmito VOP.
  3. Zaškrtnutím políčka souhlasu s těmito VOP a následného kliknutí na tlačítko: ,,Dokončit objednávku“ vyjadřujete svůj souhlas a vůli být těmito VOP vázáni.
  4. Při vytváření objednávky jste Vy povinni dbát na to, aby zadané údaje byly vyplněny správně a pravdivě, jinak odpovídáte za škodu tím vzniklou.
  5. Smlouva včetně VOP je archivována v elektronické podobě u Henryho, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Henryho součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. bezhotovostně platební kartou,
  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány,
  3. hotově či kartou prostřednictvím dobírky přepravce.
  1. Nákupem prostřednictvím Henryho webového rozhraní uzavíráte s Henrym kupní smlouvu.
  2. Smlouva je uzavírána prostředkem komunikace na dálku, distančním způsobem, mimo provozovnu – webovým rozhraním.
  3. Obsah smlouvy je obsažen v těchto VOP a v oblastech, které tyto VOP neupravují v OZ.
  4. Smlouva je uzavřena převzetím zboží.
  5. Vlastnická práva k věci přecházejí dle § 2160 OZ na kupujícího převzetím věci.
  6. Před odesláním objednávky je Vám umožněno kontrolovat a měnit údaje, které jste do objednávky vložili. Objednávku odešle Henrymu kliknutím na tlačítko ,,Dokončit objednávku“ spolu se zaškrtnutím informace o tom, že kliknutím na tlačítko ,,Dokončit objednávku“ vytváříte Objednávku, která Vás zavazuje k platbě, že souhlasíte s těmito VOP. Údaje uvedené v objednávce jsou Henrym považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  7. Objednávka je pro Vás závazná v okamžiku jejího odeslání. Pro Henryho je závazná až po neautomatizovaném potvrzení ze strany Henryho. Návrh na uzavření kupní smlouvy je tím přijat. Změny objednávky jsou poté možné pouze vzájemnou dohodou.
  8. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu webového rozhraní je informativního charakteru a Henry není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Henry splnit, zašle Vám na vaši emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh objednávky a objednávka je v takovém případě potvrzena a stává se pro Vás závaznou až Vašim potvrzením o přijetí této nabídky.
  10. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu webového rozhraní. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
  11. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy můžete uhradit následujícími způsoby:
  12. Henry od Vás nepožaduje předem žádnou zálohu, či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
  13. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Henryho při uvedení ceny zboží v katalogu webového rozhraní, nebo v průběhu objednávání, není Henry povinen dodat Vám takové zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Henry není povinen dodat Vám zboží z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.  Ani v případě, že Vám bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Henry Vás informuje o chybě nebo nedostupnosti zboží bez zbytečného odkladu a zašle Vám pozměněnou nabídku. S dalším postupem stejným, jako v případě odstavce 3.9 těchto VOP.

 1. Nákup zboží zvláštního určení
  1. Henry disponuje systémem ověřování věku. Pokud kupujete zboží zvláštního určení dle tohoto odstavce, jste povinni systém použít.
  2. Kupní smlouva vzniká převzetím zboží a v případě koupě zboží zvláštního určení může kurýr požadovat ověření věku před předáním zboží. Elektronický systém ověřování věku a kurýrní služba tak zajistí, že v okamžiku prodeje není kupující mladší 18 let.
  3. Při nákupu a následném přebírání alkoholických nápojů může Henry, případně jiný dopravce, požadovat předložení průkazu totožnosti za účelem ověření, že jste starší 18 let. Pokud takový doklad odmítnete předložit nebo budete mladší 18 let, kurýr Vám odmítne zboží předat. Kupní smlouva tak nevznikne, k prodeji nedojde a případné zaplacené fin. prostředky Vám budou vráceny do 14 dnů.
  1. Prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím prostředku komunikace na dálku se řídí zák. č. 65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ve znění pozdějších předpisů.

 1. Doručování
  1. Henry doručuje Zboží pomocí smluvních partnerů. Ceny a způsoby doručení se mění v čase i podle místa doručení. Způsoby doručování a jejich ceny jsou vždy uvedeny před odesláním Objednávky.
  2. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
  3. Jakmile dojde k potvrzení objednávky, doručí Vám Henry Zboží Vámi zvoleným způsobem a Vy musíte takové doručení umožnit - zboží převzít. Společně se zbožím vám Henry dodá i další doklady. 
  4. Je-li Henry podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo vámi určené v objednávce, jste povinni převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.
  6. Do okamžiku, kdy Vám bude zboží doručeno a předáno, popřípadě do okamžiku, kdy odmítnete zboží převzít, Henry nese nebezpečí škody na Zboží.
  7. Předpokládaný čas doručení uvedený v emailu potvrzujícím objednávku se může měnit. Čas doručení zde uvedený se bere za předpokládaný, nikoli za právně závazný. 

 1. Uživatelský účet a bonusový systém
  1. Bonusový systém je dostupný pouze pro uživatele se zřízeným Uživatelským účtem.
  2. Bonusový systém Vám udělí body v celkové výši 10% z Vaší objednávky.
  3. Body se s každou další objednávkou sčítají.
  4. Nasbírané body je možné použít jako slevu na další objednávku dle Vašeho uvážení.
  5. Body nelze směnit jinak než jako slevu na další objednávku. Zejména není možné body směnit na peníze.
  6. Nasčítané body mají platnost 5 let od jejich udělení. Nejsou-li do této doby využity, bez náhrady zanikají.
  1. Henryho webové rozhraní umožňuje vytvoření uživatelského účtu a uložení informací o Vás. Vytvořením účtu s uložením informací souhlasíte.
  2. Ze svého zákaznického účtu můžete provádět objednávání zboží. Můžete objednávat zboží také bez registrace.
  3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jste při jakékoliv jejich změně povinni aktualizovat. Údaje uvedené v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Henrym považovány za správné.
  4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinni zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho zákaznického účtu. Henry nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  5. Henry může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když svůj uživatelský účet déle nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
  6. Berete na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Henryho hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  7. Součásti uživatelského účtu je bonusový systém, který Vás odměňuje za opakované nákupy. Bonusový systém je forma odměny ze strany Henryho a vyjma těchto VOP se na něj nevztahují žádné další právní předpisy. Odměny z bodového systému jsou právně nevymahatelné, přidělované body jsou projevem Henryho dobré vůle a není na ně právní nárok.
 2. Reklamační řád
  1.  Zboží nemá vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodli, tedy takové, které jsme u popisu Zboží uvedli;
  2.  Zboží není vhodné pro účely, které jsme uvedli v nabídce, Henry se zde zcela zříká odpovědnosti za vady, které by podobné zboží mělo u jiných prodejců, tedy je pro ně obvyklé;
  3.  není v odpovídajícím množství a hmotnosti;
  4.  nesplňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
  1.  - 24 měsíců u nového zboží.
  2.  - 12 měsíců u zboží použitého (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží na webovém rozhraní.)
  3.  – 24 měsíců u spotřebního zboží, nejdéle však do data spotřeby uvedeného na obalu.
  1.  Požadovat odstranění vady nebo požadovat dodání nové věci;
  2.  Pokud odmítneme Zboží opravit, nebo nahradit novým, pak požadovat přiměřenou slevu. Taková sleva bude určena buď dohodou, nebo dle § 2171 odst. 2 OZ;
  3.  odstoupit od smlouvy, pokud se jedná o podstatné porušení smlouvy a pokud odmítneme zboží opravit, vyměnit, nebo poskytnout přiměřenou slevu;
  1.  Odmítnout odstranit vadu, pokud je to nemožné, nebo nepřiměřeně nákladné vzhledem k hodnotě věci po takovém odstranění vady.
  1. Vadu je třeba vytknout, oznámit u Henryho na kontaktech dle odstavce 1.17 těchto VOP.
  2. Při převzetí od dopravce zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Pokud je Zboží na první pohled poškozené, je třeba reklamaci uplatnit ihned u dopravce – Henry později za vady vzniklé zjevně špatnou přepravou nemůže být a nebude odpovědný. Převzetím zboží na vás přechází odpovědnost za škody. Henry je ale i nadále odpovědný za vady, které nevznikly špatnou přepravou.
  3. Při uplatňování reklamace je třeba zvolit si způsob řešení dle odstavce 7.8 tohoto článku. (oprava, výměna, sleva)
  4. Nesmíte dopustit, aby zboží bylo zejména:
   1. skladováno a užíváno v rozporu s návodem k použití, nebo obecnými požadavky na skladování daného Zboží;
   2. upravováno tak, že vada vznikla vlivem této úpravy;
   3. nadměrně zboží přetěžovat oproti obvyklým standardům, ke kterým je zboží běžně určeno;
   4. neodborně instalováno, nepřiměřeně zacházeno, nebo aby byla zanedbána správná péče o Zboží;
   5. úmyslně či neúmyslně bylo zboží mechanicky poškozováno, nebo s ním bylo zacházeno jinými způsoby, které můžou vaší vinou způsobit vadu Zboží.
  1. Odesláním objednávky souhlasíte i s tímto Reklamačním řádem.
  2. Henry odpovídá za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Vám odpovídá za to, že v době, kdy věc převezmete, je věc bez vad a ve stavu dle nabídky webového rozhraní.
  3. Vadným plněním se rozumí zejména:
  4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud Henry neprokáže opak.
  5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění počíná běžet dnem převzetí zboží.
  6. Lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění:
  7. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
  8. jako práva z vadného plnění, máte následující možnosti:
  9. Henry naopak oproti Vašim požadavkům může:
  10. Pokud chcete uplatnit práva z vadného plnění, je nutné dodržet následující kroky:

V opačném případě vaše práva z vadného plnění zanikají a není možné je u Henryho uplatnit.

 1. Henry o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Kupujete-li spotřební materiál (např. květy, listy, cartridge atd.) nebo je-li tento materiál součástí zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží nebo v počtu použití, či jinak specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností s tím, že se užije vždy ta, která nastane jako první.
 3. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.
 4. Ostatní práva a povinnosti neupravena v těchto VOP se řídí §§ 2165 a násl. OZ. A zákona 634/1992 Sb. Zákon na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy podpora@henrymorgan.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na Vaši elektronickou adresu, tj. tu, ze které nám podnět přišel.
 6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 8. V případě, že je tento reklamační řád v rozporu se zákonem, užije se zákonných ustanovení.

 1. Spotřebitel
  1. Máte právo odstoupit od smlouvy dle § 1829 OZ. Odstoupení od smlouvy je možné do 14 dnů od vzniku smlouvy, tedy od převzetí Zboží.
  2. Lhůta počíná běžet uzavřením smlouvy, tedy převzetím zboží. Lhůta je zachována, pokud v jejím průběhu alespoň odešlete odstoupení od smlouvy.
  3. Můžete odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Henrymu. Ideálně však pomocí reklamačního formuláře.
  4. V případě, že odstoupíte od smlouvy, Vrátí vám Henry bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od Vás na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým je od vás přijal. Ne však dříve, než obdrží zpět předmětné Zboží, nebo jednoznačně prokážete jeho odeslání.
  5. Jestliže zvolíte jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Henry nabízí, vrátíme Vám   náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  6. Henry nenese náklady na vrácení zboží při Vašem odstoupení od smlouvy.
  7.  Od smlouvy ale nemůžete odstoupit mimo jiné, jedná-li se o smlouvu:
   1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
   4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
   5. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   6. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   7. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   8. dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   9. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  1. Jako spotřebitel máte mimo jiné následující práva:

a také nemáte právo odstoupit od smlouvy v dalších případech uvedených v § 1837 OZ.

 1. Henry neposkytuje poprodejní servis. Poprodejní servis musíte v případě potřeby zajistit dle možností konkrétního výrobce. Tyto údaje výrobce jsou Vám doručeny spolu se zbožím. To se netýká postupu dle čl. 7 těchto VOP a Zboží, které svou povahou servis nevyžaduje. 
 1. Vzhledem k tomu, že jako spotřebitel uzavíráte kupní smlouvu distančním způsobem, sdělujeme Vám, že dle § 1820 OZ vám Henry sděluje následující údaje a kde je můžete najít:
  1.  údaje o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby,
 • Tyto údaje najdete v popisu každého jednotlivého zboží, které na našem webovém rozhraní nabízíme.
 1. adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, případně i údaje o jiném prostředku on-line komunikace, který podnikatel též poskytuje za účelem rychlé a účinné komunikace a který spotřebiteli umožňuje uchovat písemnou komunikaci s podnikatelem v textové podobě, včetně data a času jejího uskutečnění;
 • tyto údaje naleznete v odstavci 1.16 těchto VOP
 1. adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla, a v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také adresu, na niž může spotřebitel zaslat stížnost,
 • touto adresou je: Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2
 1. celkovou cenu a náklady na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e);
 • tento údaj naleznete na webovém rozhraní, v souhrnu před odesláním Objednávky. Pro Henryho účely je označená jako ,,Celková cena“
 1. způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění a případně pravidla vyřizování stížností,
 • Tyto údaje naleznete v každém shrnutí Objednávky ať už před, či po jejím odeslání. Pravidla vyřizování stížností jsou popsána zejména v čl. 7 a 8 těchto VOP
 1. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; 
 • tyto formuláře naleznete v čl. 7 a 8 těchto VOP, formulář v příloze těchto VOP a vše také v emailu s potvrzením objednávky. 
 1. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží,
 • tyto údaje naleznete v čl. 8 těchto VOP, zejména odstavce 8.1.6 a dále v emailu potvrzujícího Vaši Objednávku.
 1. údaj, že při odstoupení od smlouvy po předložení žádosti o započetí plnění již v průběhu lhůty pro odstoupení podle § 1824a odst. 3 nebo podle § 1828 odst. 5 musí spotřebitel podnikateli poskytnout úhradu podle § 1834,

- tyto údaje naleznete v čl. 8 těchto VOP a v emailu potvrzujícího Vaši Objednávku.

 1. údaj, že spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, je-li tomu tak, nebo údaj o tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,
 • tento údaj je dle typu a způsobu objednaného zboží součástí emailu, kterým Henry potvrzuje Vaši objednávku a v čl. 8, zejména odstavci 8.1.7 těchto VOP.
 1. údaj o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, poprodejním servisu a jejich podmínkách,
 • tyto údaje jsou součástí čl. 7 těchto VOP.
 1. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 • Tyto údaje jsou součástí čl. 7 těchto VOP
 1. Odesláním objednávky tak potvrzujete, že Vám byly řádně sděleny všechny potřebné údaje dle § 1820 OZ.
 1. Ochrana osobních údajů
  1. Henry je správcem osobních údajů.
  2. Henry zpracovává pouze osobní údaje, na kterých má legitimní, oprávněný zájem.
  3. Henry Vaše osobní údaje zpracovává pouze za účelem vyřízení Vašich Objednávek, tvorbu kupních smluv na objednané Zboží a další legitimní zájmy, které Henrymu plynou z právního řádu.
  4. Henry zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nutné pro splnění účelu. 
  5. Henry neposkytuje osobní údaje třetím stranám pro marketingové a jiné účely, ke kterým by potřeboval váš souhlas.
  6. Henry má legitimní zájem na šíření obchodních sdělení svým zákazníkům. V každém takovém sdělení máte však možnost tyto do budoucna odmítnout.
  7. Pro odběr obchodních sdělení se můžete přihlásit i bez uzavření Objednávky na webovém rozhraní. A to zadáním svého emailu do příslušného pole na webovém rozhraní. Tímto přihlášením k odběru dáváte Henrymu souhlas se zpracováním a uložením vašeho emailu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat (v každém takto doručeném emailu pomocí odkazu, nebo prohlášením vůči Henrymu na kontaktech uvedených v odstavci 1.16 těchto VOP.)  
  8. Pokud k nějakému zpracování Vašich osobních dat přeci jen Henry bude potřebovat Váš souhlas, dáme Vám o tom vhodným způsobem vědět, včetně poučení o možnosti souhlas neudělit, odvolat atd.
  9. Vaše osobní údaje Henry spravuje po dobu 10 let v případech oprávněného zájmu a 5 let, případně do odvolání souhlasu, v případě údajů poskytnutých na základě Vašeho souhlasu.
  10. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).
  11. Máte právo podat stížnost příslušnému úřadu, mate-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně. Takovým úřadem je český Úřad pro ochranu osobních údajů

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud Henryho a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  2. Pokud se jakákoli závazek uzavřený dle těchto VOP, nebo některé ustanovení VOP, stane neplatným, zdánlivým, či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků dle těchto VOP, ani těchto VOP. Strany jsou povinny takové ustanovení nahradit novou, platnou a vymahatelnou částí VOP, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku, nebo ustanovení těchto VOP.
  3. Zákazník, kupující, spotřebitel - Vy, jste povinni komunikovat s Henrym pomocí adres uvedených v odstavci 1.16 těchto VOP. Pouze tyto adresy jsou adresami pro doručování vůči Henrymu dle těchto VOP.
  4. Henry si vyhrazuje právo dle §1752 OZ tyto VOP měnit. Nové znění bude zveřejněno na webovém rozhraní. Změna VOP nemá vliv na smlouvy uzavřené dle předchozích VOP.
  5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.06.2023.
  6. Odesláním objednávky vyjadřujete s těmito VOP souhlas.

V Praze dne 01.06.2023

Formulář pro reklamaci či odstoupení od smlouvy

Henry Morgan a.s., Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 19118279

Zákazník:

Jméno:………………………………..

Adresa:……………………………….

Email:…………………………………

Telefon:……………………………….

Zboží:

Číslo objednávky:…………………………….

Datum převzetí: ……………………………...

Zboží: …………………………………………

🔲 Reklamace zboží

Dodané zboží mělo následující vady:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Z tohoto důvodu požaduji:

 1. opravu zboží
 2. výměnu zboží za nové
 3. přiměřenou slevu, kterou navrhuji ve výši................................,-

🔲 Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy

Smlouva byla podstatně porušena z důvodu:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
, proto od smlouvy odstupuji.

🔲 Odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě dle § 1829 OZ.

Smlouva byla podstatně porušena z důvodu:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
, proto od smlouvy odstupuji.

Datum: ……………………………

Podpis: .......................................

(je-li doručováno poštou, pro elektronickou komunikaci není podpis vyžadován.)