Regulamin

OGÓLNE WARUNKI

(Zwane dalej „OWU”)

wydany zgodnie z § 1751 i nast. Ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny 

Firma handlowa: Henry Morgan a.s.

Siedziba: Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praga 2

ID: 19118279

Numer VAT: CZ19118279

Zarejestrowany w: Sądzie Miejskim w Pradze, dział B, akta 27959

(Zwana dalej „Henrykiem” lub „Sprzedawcą”)

 1. Definicje
  1. Tel.: +420 734 229 899,
  2. Formularz kontaktowy
  3. e-mail:podpora@henrymorgan.cz
  4. Adres: Koněšín 140, 67502, Koněšín.
  1. Jeżeli którekolwiek z poniższych określeń zostało użyte w dalszej części umowy, mają one znaczenie wyrażone po znaku równości, chyba że w innym miejscu umowy określono inaczej.
  2. OWH = Ogólne Warunki Handlowe
  3. Interfejs sieciowy = system elektroniczny dostępny pod adresem: www.HenryMorgan.cz
  4. Henry = Henry Morgan a.s., jak zdefiniowano w nagłówku niniejszych OWU
  5. Ty = Osoba zawierająca umowę kupna z Henrykiem, kupującym, za pośrednictwem interfejsu internetowego.
  6. Towar = przedmiot zawartej umowy kupna-sprzedaży.
  7. Cena = cena przedmiotu, który kupujesz.
  8. Cena wysyłki = cena, która zostanie doliczona do wysyłki.
  9. Cena za płatność = cena, która zostanie doliczona do wybranej metody płatności.
  10. VAT = podatek od wartości dodanej. Podatek VAT w ustawowej wysokości jest częścią ceny zgodnie z paragrafem 1.7 niniejszego artykułu.
  11. Cena całkowita = Suma cen zgodnie z paragrafami 1.7, 1.8, 1.9 tego artykułu.
  12. Zamówienie = propozycja umowy kupna sporządzona przez klienta za pośrednictwem interfejsu internetowego Henry'ego.
  13. Faktura – dokument podatkowy wystawiony zgodnie z przepisami prawa.
  14. Towary specjalnego przeznaczenia = towary podlegające prawnym ograniczeniom w sprzedaży. Czyli ograniczenie sprzedaży do określonych osób, ograniczenie ilości itp.
  15. OZ – Kodeks Cywilny. Ustawa 89/2012 Sb.Kodeks cywilny z poprawkami.
  16. Kontakty dla Henry'ego:

 1. Ogólne warunki
  1. Celem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest ustanowienie ram prawnych dla umowy kupna-sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
  2. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Tobą a Henry. Sprzeczne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWH.
  3. Zaznaczając pole zgody na niniejsze OWU, a następnie klikając przycisk: „Realizuj zamówienie”, wyrażasz zgodę i chęć związania się niniejszymi OWU.
  4. Tworząc zamówienie, jesteś zobowiązany upewnić się, że wprowadzone dane są wypełnione poprawnie i zgodnie z prawdą, w przeciwnym razie ponosisz odpowiedzialność za wynikłą z tego szkodę.
  5. Umowa, w tym Ogólne Warunki Handlowe, jest archiwizowana w formie elektronicznej w Henry's, ale nie jest dla Ciebie dostępna. Zawsze jednak otrzymasz niniejsze Warunki i potwierdzenie Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia pocztą elektroniczną, dzięki czemu zawsze będziesz mieć dostęp do Umowy, nawet bez współpracy Henry'ego. Zalecamy zawsze zachowywać potwierdzenie Zamówienia i Warunki.

 1. Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży
  1. bezgotówkowo kartą płatniczą,
  2. przelewem bezgotówkowym na konto sprzedawcy za pośrednictwem bramki płatniczej,
  3. gotówką lub kartą za pobraniem przewoźnika.
  1. Dokonując zakupu za pośrednictwem interfejsu internetowego firmy Henry, zawierasz umowę zakupu z firmą Henry.
  2. Umowa zawierana jest za pomocą środka porozumiewania się na odległość, w sposób zdalny, poza lokalem przedsiębiorstwa - za pośrednictwem interfejsu internetowego.
  3. Treść umowy zawarta jest w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w zakresie, którego niniejsze Ogólne Warunki nie regulują w Ogólnych Warunkach.
  4. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania towaru.
  5. Zgodnie z § 2160 kc prawo własności rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą przejęcia rzeczy.
  6. Przed wysłaniem zamówienia masz możliwość sprawdzenia i zmiany danych podanych w zamówieniu. Składa on Henry'emu zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Realizuj zamówienie” wraz z zaznaczeniem informacji, że klikając przycisk „Realizuj zamówienie” tworzysz Zamówienie, które zobowiązuje Cię do zapłaty, że wyrażasz zgodę na niniejsze OWU. Henry uważa, że informacje podane w zamówieniu są prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
  7. Zamówienie jest dla Ciebie wiążące w momencie jego wysłania. Jest wiążąca dla Henry'ego dopiero po niezautomatyzowanym potwierdzeniu przez Henry'ego. Niniejszym przyjmuje się propozycję zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Zmiany w zamówieniu są wtedy możliwe tylko za obopólną zgodą.
  8. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu interfejsu internetowego mają charakter informacyjny i Henry nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych towarów.
  9. W przypadku, gdy Henry nie będzie w stanie spełnić któregokolwiek z wymagań wymienionych w zamówieniu, prześle Ci zmienioną ofertę na Twój adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nową propozycję zamówienia iw takim przypadku zamówienie zostaje potwierdzone i staje się dla Państwa wiążące dopiero po potwierdzeniu przez Państwa przyjęcia tej oferty.
  10. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy, są podane dla poszczególnych towarów w katalogu interfejsu internetowego. Ceny towarów są podane wraz z podatkiem VAT, wszystkimi powiązanymi opłatami i kosztami zwrotu towarów, jeśli towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny produktów pozostają ważne przez czas, w którym są wyświetlane w interfejsie internetowym. Niniejsze postanowienie nie wyklucza negocjacji umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
  11. Możesz zapłacić cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna na następujące sposoby:
  12. Henry nie wymaga od Ciebie żadnej zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie stanowi kaucji.
  13. W przypadku oczywistego błędu technicznego ze strony Henry'ego przy określaniu ceny towarów w katalogu interfejsu internetowego lub podczas procesu zamawiania, Henry nie jest zobowiązany do dostarczenia Ci takich towarów po tej wyraźnie błędnej cenie. Henry nie jest zobowiązany do dostarczenia towarów do Ciebie z powodu wyczerpania zapasów, niedostępności towarów lub gdy producent, importer lub dostawca towarów zaprzestał produkcji lub importu towarów. Nawet jeśli otrzymałeś automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. Henry poinformuje Cię o błędzie lub niedostępności towaru bez zbędnej zwłoki i prześle Ci poprawioną ofertę. Z inną procedurą taką samą jak w przypadku punktu 3.9 niniejszych OWU.

 1. Zakup towarów specjalnego przeznaczenia
  1. Henry ma system weryfikacji wieku. Kupując towary specjalnego przeznaczenia zgodnie z niniejszym paragrafem, jesteś zobowiązany do korzystania z systemu.
  2. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w momencie odbioru towaru, aw przypadku zakupu towaru specjalnego przeznaczenia kurier może zażądać weryfikacji wieku przed przekazaniem towaru. Elektroniczny system weryfikacji wieku i usługi kurierskie zapewnią tym samym, że kupujący nie ma mniej niż 18 lat w momencie sprzedaży.
  3. Przy zakupie, a następnie odbiorze napojów alkoholowych, Henry lub inny przewoźnik może wymagać okazania dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia, że masz ukończone 18 lat. Jeśli odmówisz okazania takiego dokumentu lub nie masz ukończonych 18 lat, kurier odmówi wydania Ci towaru. W ten sposób umowa kupna-sprzedaży nie zostanie zawarta, sprzedaż nie dojdzie do skutku, a wszelkie wpłacone środki finansowe zostaną Ci zwrócone w ciągu 14 dni.
  1. Sprzedaż wyrobów tytoniowych, środków pomocniczych do palenia, wyrobów ziołowych przeznaczonych do palenia, papierosów elektronicznych oraz saszetek nikotynowych bez zawartości tytoniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość reguluje ustawa. Nr 65/2017 Dz.U.,Ustawa o ochronie zdrowia przed szkodliwym działaniem substancji uzależniającychz poprawkami.

 1. Dostawa
  1. Henry dostarcza Towary za pośrednictwem partnerów umownych. Ceny i metody dostawy różnią się w zależności od czasu i miejsca dostawy. Sposoby dostawy oraz ich ceny są każdorazowo wskazywane przed wysłaniem Zamówienia.
  2. Wyboru sposobu dostawy dokonuje się podczas składania zamówienia.
  3. Po potwierdzeniu zamówienia Henry dostarczy Ci Towar w wybrany przez Ciebie sposób, a Ty musisz umożliwić taką dostawę - odebrać towar. Wraz z towarem Henryk dostarczy Ci także inne dokumenty.
  4. Jeżeli zgodnie z umową kupna Henry jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Ciebie w zamówieniu, jesteś zobowiązany do odebrania towaru. Jeżeli z przyczyn leżących po Twojej stronie konieczne jest ponowne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, jesteś zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru, lub koszty związane z inną metodą dostawy.
  5. Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej po opłaceniu Ceny Całkowitej i zostanie przesłana na Twój adres e-mail. Faktura zostanie również fizycznie dołączona do Towaru i będzie dostępna w Koncie Użytkownika.
  6. Do momentu dostarczenia i wydania towaru lub do momentu odmowy przyjęcia towaru, Henry ponosi ryzyko uszkodzenia Towaru.
  7. Szacowany czas dostawy wskazany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia może ulec zmianie. Podany tutaj czas dostawy jest szacowany i nie jest prawnie wiążący.

 1. Konto użytkownika i system bonusowy
  1. System premiowy dostępny jest wyłącznie dla Użytkowników posiadających założone Konto Użytkownika.
  2. System bonusowy nagrodzi Cię punktami w łącznej wysokości 10% Twojego zamówienia.
  3. Punkty gromadzą się przy każdym dodatkowym zamówieniu.
  4. Zebrane punkty mogą być wykorzystane jako zniżka na kolejne zamówienie według własnego uznania.
  5. Punkty nie mogą być wymieniane inaczej niż jako rabat na kolejne zamówienie. W szczególności nie ma możliwości wymiany punktów na pieniądze.
  6. Zgromadzone punkty są ważne przez 5 lat od ich przyznania. Jeśli nie zostaną wykorzystane do tego czasu, tracą ważność bez wymiany.
  1. Interfejs sieciowy Henry'ego umożliwia utworzenie konta użytkownika i przechowywanie informacji o Tobie. Tworząc konto, wyrażasz zgodę na przechowywanie informacji.
  2. Możesz zamówić towar ze swojego konta klienta. Możesz również zamówić towar bez rejestracji.
  3. Rejestrując się do konta klienta i składając zamówienie na towar, są Państwo zobowiązani do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Jesteś zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane w koncie klienta oraz podczas składania zamówienia są przez Henry'ego uważane za prawidłowe.
  4. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Jesteś zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do Twojego konta klienta. Henry nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie konta klienta przez osoby trzecie.
  5. Henry może anulować Twoje konto użytkownika, zwłaszcza jeśli nie będziesz już z niego korzystać lub jeśli naruszysz swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna lub niniejszych warunków.
  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania firmy Henry, lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.
  7. Częścią konta użytkownika jest system premiowy, który nagradza Cię za powtarzające się zakupy. System premiowy jest formą nagrody ze strony Henry'ego i nie podlega żadnym innym regulacjom prawnym poza niniejszymi OWU. Nagrody z systemu punktowego nie są prawnie egzekwowane, przyznane punkty są wyrazem dobrej woli Henry'ego i nie są prawnie uprawnione.
 2. Procedura reklamacyjna
  1. Towar nie ma właściwości, które z Tobą uzgodniliśmy, tj. które podaliśmy w opisie towaru;
  2. Towar nie nadaje się do celów, które wymieniliśmy w ofercie, Henry tutaj całkowicie zrzeka się odpowiedzialności za wady, które podobny towar miałby u innych sprzedawców, więc jest to dla nich normalne;
  3. nie w odpowiedniej ilości i wadze;
  4. nie spełnia wymagań nałożonych na nią przepisami prawa;
  1. - 24 miesiące na nowy towar.
  2. - 12 miesięcy na towary używane (towarami używanymi są towary oznaczone jako takie w interfejsie internetowym).
  3. – 24 miesiące dla towarów konsumpcyjnych, nie dłużej jednak niż data ważności umieszczona na opakowaniu.
  1. żądać usunięcia wady albo żądać dostarczenia nowej rzeczy;
  2. Jeśli odmówimy naprawy Towaru lub wymiany na nowy, zażądaj rozsądnej zniżki. Rabat taki zostanie ustalony w drodze umowy lub zgodnie z § 2171 ust. 2 Kodeksu Cywilnego;
  3. odstąpić od umowy w przypadku istotnego naruszenia umowy i odmowy naprawy towaru, wymiany lub udzielenia rozsądnej zniżki;
  1. odmówić usunięcia wady, jeżeli po takim usunięciu wady jest to niemożliwe lub niewspółmiernie kosztowne w stosunku do wartości rzeczy.
  1. Wada musi zostać wskazana, zgłoszona Henry'emu w kontaktach zgodnie z paragrafem 1.17 niniejszych OWU.
  2. Odbierając od przewoźnika sprawdza otrzymany towar, jego kompletność oraz nieuszkodzone opakowanie. Jeżeli Towar wydaje się na pierwszy rzut oka uszkodzony, reklamację należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi – Henry nie może i nie będzie później odpowiadać za wady spowodowane ewidentnie złym transportem. Z chwilą otrzymania towaru odpowiedzialność za szkody przechodzi na Ciebie. Jednak Henry nadal ponosi odpowiedzialność za wady, które nie zostały spowodowane złym transportem.
  3. Składając wniosek o reklamację, musisz wybrać metodę rozwiązania zgodnie z paragrafem 7.8 tego artykułu. (naprawa, wymiana, rabat)
  4. W szczególności nie wolno dopuścić do tego, aby towar był:
   1. przechowywany i używany niezgodnie z instrukcją użytkowania lub ogólnymi wymogami dotyczącymi przechowywania Towaru;
   2. zmodyfikowana w taki sposób, że wada powstała w wyniku tej modyfikacji;
   3. nadmiernie przeciążać towary w porównaniu ze zwykłymi normami, do których towary są zwykle przeznaczone;
   4. niewłaściwie zainstalowany, niewłaściwie obsługiwany lub zaniedbany we właściwej pielęgnacji Towarów;
   5. umyślnie lub nieumyślnie, towar został uszkodzony mechanicznie lub był traktowany w inny sposób, który może spowodować wadę towaru z Twojej winy.
  1. Wysyłając zamówienie, zgadzasz się również z niniejszymi Zasadami reklamacji.
  2. Henry jest odpowiedzialny za upewnienie się, że przedmiot jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności jesteś odpowiedzialny za to, aby w chwili przejęcia rzecz była wolna od wad i znajdowała się w stanie zgodnym z ofertą w interfejsie internetowym.
  3. Wadliwe wykonanie oznacza w szczególności:
  4. Jeśli wada ujawni się w ciągu jednego roku od otrzymania, przedmiot uważa się za wadliwy w momencie odbioru przez kupującego, chyba że Henry udowodni inaczej.
  5. Bieg terminu do dochodzenia praw z tytułu wadliwego wykonania rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru.
  6. Terminy dochodzenia praw z tytułu wadliwego wykonania:
  7. Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady produktu, na które obowiązuje gwarancja jakości, wygasają, jeżeli nie zostały wykonane w określonym terminie.
  8. jako prawa z wadliwego wykonania masz następujące możliwości:
  9. Z kolei Henryk może, wbrew Twoim wymaganiom:
  10. Jeśli chcesz skorzystać z praw wynikających z wadliwego wykonania, musisz wykonać następujące kroki:

W przeciwnym razie Twoje prawa z tytułu wadliwego wykonania wygasają i nie mogą być wykonywane z Henrym.

 1. Henry podejmie natychmiastową decyzję w sprawie reklamacji, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju produktu lub usługi niezbędnego do rzeczowej oceny wady.
 2. Jeśli kupujesz materiały eksploatacyjne (np. kwiaty, liście, naboje itp.) lub jeśli ten materiał jest częścią towaru, zamiast gwarancji jakości zostanie wykorzystany czas życia. Żywotność można określić w kategoriach czasu, czasu towarów lub liczby użyć lub określić w inny sposób. Dla towarów można określić więcej niż jeden z tych cykli życia, pod warunkiem że zawsze używany jest ten, który występuje jako pierwszy.
 3. Gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem przedmiotu i nie może być mylona z okresem użytkowania produktu.
 4. Inne prawa i obowiązki nieuregulowane w niniejszych OWU reguluje §§ 2165 i nast. OZ. oraz ustawy 634/1992 Sb.Ustawa o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
 5. Reklamacje konsumentów obsługujemy za pośrednictwem adresu elektronicznego podpora@henrymorgan.cz. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji prześlemy na Twój adres e-mail, tj. ten, z którego reklamacja do nas dotarła.
 6. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z Umowy odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, NIP: 000 20 869, adres strony internetowej:http://www.coi.cz. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem internetowymhttp://ec.europa.eu/consumers/odr mogą być wykorzystywane do rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedającym, a kupującym, który jest konsumentem, wynikających z zawartej drogą elektroniczną umowy kupna-sprzedaży.
 7. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres strony internetowej:http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (rozporządzenie o rozwiązywaniu sporów konsumenckich przez Internet).
 8. W przypadku, gdy niniejsza polityka reklamacyjna jest sprzeczna z prawem, zastosowanie mają przepisy ustawowe.

 1. Konsument
  1. Masz prawo odstąpić od umowy zgodnie z § 1829 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia otrzymania Towaru.
  2. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy, tj. z chwilą otrzymania towaru. Termin jest zachowany, jeżeli chociaż odeślą Państwo w jego trakcie odstąpienie od umowy.
  3. Możesz odstąpić od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie skierowane do Henry'ego. Najlepiej jednak skorzystać z formularza reklamacyjnego.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy Henry zwróci Ci niezwłocznie, nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, wszystkie pieniądze, w tym koszty dostarczenia rzeczy, które otrzymał od Ciebie na podstawie umowy, w tym samym sposób, w jaki otrzymał je od ciebie. Jednak nie przed otrzymaniem reklamowanych Towarów lub wyraźnym udowodnieniem, że zostały one wysłane.
  5. W przypadku wybrania przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Henry, zwrócimy Państwu koszt dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia towaru oferowanego.
  6. Henry nie ponosi kosztów zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy.
  7. Nie możesz jednak odstąpić od umowy między innymi jeśli jest to umowa:
   1. o świadczenie usług, jeżeli zostały one spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy Umowa,
   2. o dostawie towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
   3. o dostawie napojów alkoholowych, których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy,
   4. o dostawie towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,
   5. dostawa towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
   6. dostawa towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości jego zwrotu,
   7. dostarczenia nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli naruszyło to ich oryginalne opakowanie,
   8. dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism,
   9. dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały one dostarczone na nośniku fizycznym i zostały dostarczone za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie mają prawo odstąpienia od umowy,
  1. Jako konsument masz między innymi następujące prawa:

a także nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy w innych przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu Cywilnego.

 1. Henry nie zapewnia obsługi posprzedażowej. W razie potrzeby należy zapewnić obsługę posprzedażową zgodnie z możliwościami konkretnego producenta. Te dane producenta są dostarczane wraz z towarem. Nie dotyczy to postępowania zgodnie z art. 7 niniejszych OWU oraz Towarów, które ze swej natury nie wymagają obsługi.
 1. Biorąc pod uwagę, że jako konsument zawierasz umowę kupna na odległość, informujemy, że zgodnie z § 1820 Kodeksu Cywilnego Henry udostępnia następujące informacje i wskazuje, gdzie można je znaleźć:
  1. dane dotyczące głównych cech towaru lub usługi w zakresie odpowiadającym zastosowanemu środkowi porozumiewania się na odległość oraz charakterowi towaru lub usługi,
 • Informacje te można znaleźć w opisie każdego produktu, który oferujemy w naszym interfejsie internetowym.
 1. adres siedziby, numer telefonu i adres do doręczeń poczty elektronicznej, ewentualnie także dane dotyczące innego środka komunikacji on-line, który przedsiębiorca udostępnia również w celu szybkiego i sprawnego porozumiewania się i który umożliwia konsumentowi zapisanie komunikacji pisemnej z przedsiębiorcą w formie tekstowej formularza, w tym datę i godzinę jego realizacji;
 • informacje te można znaleźć w paragrafie 1.16 niniejszych OWU
 1. adres siedziby, jeżeli jest inny niż adres siedziby, a jeżeli przedsiębiorca działa w imieniu innego przedsiębiorcy, także adres, na który Konsument może kierować reklamacje,
 • ten adres to: Koněšín 140, 67502, Koněšín.
 1. łączna cena i koszty dostawy zgodnie z § 1811 ust. 2 lit c) ie);
 • informacje te znajdziesz w interfejsie internetowym, w podsumowaniu przed wysłaniem Zamówienia. Dla celów Henry'ego jest ona oznaczona jako „Cena całkowita”
 1. sposób płatności, sposób i termin dostawy lub realizacji oraz, w stosownych przypadkach, zasady rozpatrywania reklamacji,
 • Informacje te znajdziesz w każdym podsumowaniu Zamówienia, przed lub po jego wysłaniu. Zasady rozpatrywania reklamacji zostały opisane w szczególności w § 7 i 8 niniejszych OWU
 1. warunki, termin i tryb wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzór formularza odstąpienia od umowy, jeżeli prawo to można wykonać;
 • formularze te można znaleźć w artykułach 7 i 8 niniejszych OWU, formularz w załączniku do niniejszych OWU i wszystko to również w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 1. oświadczenie, że w przypadku odstąpienia od umowy Konsument poniesie koszty związane ze zwrotem towaru,
 • dane te znajdują się w artykule 8 niniejszych OWU, w szczególności w punkcie 8.1.6 oraz dalej w e-mailu potwierdzającym Zamówienie.
 1. informację, że odstępując od umowy po złożeniu żądania rozpoczęcia jej wykonywania już w okresie do odstąpienia zgodnie z § 1824a ust. 3 lub zgodnie z § 1828 ust.

- dane te znajdują się w artykule 8 niniejszych OWU oraz w e-mailu potwierdzającym Zamówienie.

 1. informację, że konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli ma to miejsce, lub informację o warunkach, na jakich wygasa prawo odstąpienia od umowy,
 • informacja ta jest częścią wiadomości e-mail, za pomocą której Henry potwierdza zamówienie oraz w art. 8, w szczególności w ust. 8.1.7 niniejszych OWH, w zależności od rodzaju i sposobu zamawiania towarów.
 1. informację o istnieniu praw z tytułu wadliwego wykonania, ewentualnie także o gwarancji jakości, obsłudze posprzedażowej i ich warunkach,
 • dane te są częścią artykułu 7 niniejszych OWU.
 1. informacje o istnieniu, sposobie i warunkach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w tym informacje o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego lub państwowego organu nadzorczego.
 • Dane te są częścią artykułu 7 niniejszych OWU
 1. Wysyłając zamówienie, potwierdzasz, że zostałeś należycie poinformowany o wszystkich niezbędnych informacjach zgodnie z § 1820 Kodeksu Cywilnego.
 1. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Henryk.
  2. Henry przetwarza tylko te dane osobowe, w których ma uzasadniony, prawnie uzasadniony interes.
  3. Henry przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Twoich Zamówień, tworzenia umów kupna zamówionych Towarów oraz innych prawnie uzasadnionych interesów, które Henry wywodzi z systemu prawnego.
  4. Henry przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celu.
  5. Henry nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych ani innych, do których wymagałaby Twojej zgody.
  6. Henry ma uzasadniony interes w rozpowszechnianiu komunikatów handlowych wśród swoich klientów. Masz jednak możliwość rezygnacji z każdej takiej komunikacji w przyszłości.
  7. Możesz zapisać się do otrzymywania komunikacji biznesowej nawet bez zawierania Zamówienia w interfejsie internetowym. I to poprzez wpisanie adresu e-mail w odpowiednim polu w interfejsie internetowym. Zapisując się na subskrypcję, wyrażasz zgodę Henry'ego na przetwarzanie i przechowywanie Twojego adresu e-mail. Zgodę tę możesz odwołać w dowolnym momencie (w każdym przekazanym w ten sposób e-mailu za pomocą linku lub poprzez złożenie oświadczenia Henry'emu na adresy kontaktowe wymienione w paragrafie 1.16 niniejszych OWU).
  8. Jeśli Henry potrzebuje Twojej zgody na jakiekolwiek przetwarzanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o tym w odpowiedni sposób, w tym pouczymy o możliwości niewyrażenia zgody, jej wycofania itp.
  9. Pani/Pana danymi osobowymi Henry zarządza przez okres 10 lat w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego interesu oraz 5 lat lub do odwołania zgody w przypadku danych przekazanych na podstawie zgody.
  10. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu lub skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania przeniesienia danych osobowych, prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, a pod pewnymi warunkami także prawo do usunięcia niektórych danych osobowych, które przetwarzamy w związku z Tobą (tzw. prawo do bycia „zapomnianym”).
  11. Masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem. Takim organem jest czeskiUrząd Ochrony Danych Osobowych.

 1. Postanowienia końcowe
  1. Jeżeli między Henrym a Twoim stosunkiem prawnym występuje element międzynarodowy (tj. np. wyślemy towar poza terytorium Republiki Czeskiej), stosunek ten zawsze podlega prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli jednak jesteś konsumentem, niniejsza umowa nie wpływa na Twoje prawa wynikające z przepisów prawa.
  2. Jeżeli jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z niniejszych OWU lub niektóre postanowienia OWU staną się nieważne, oczywiste lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność i wykonalność innych zobowiązań wynikających z niniejszych OWU lub niniejszych OWU. Strony zobowiązane są do zastąpienia takich postanowień nową, ważną i wykonalną częścią Ogólnych Warunków, której przedmiot będzie jak najlepiej odpowiadał przedmiotowi pierwotnego zobowiązania lub postanowieniom niniejszych Ogólnych Warunków.
  3. Klient, kupujący, konsument - Jesteś zobowiązany do komunikowania się z Henry za pomocą adresów podanych w paragrafie 1.16 niniejszych OWU. Tylko te adresy są adresami doręczeń do Henry w ramach niniejszych OWU.
  4. Henry zastrzega sobie prawo zgodnie z §1752 OZ do zmiany niniejszych OWU. Nowa treść zostanie opublikowana w interfejsie internetowym. Zmiana Ogólnych Warunków nie ma wpływu na umowy zawarte na dotychczasowych Ogólnych Warunkach.
  5. Niniejsze Ogólne Warunki stają się ważne i skuteczne z dniem 1 czerwca 2023 r.
  6. Przesyłając zamówienie, zgadzasz się z niniejszymi OWH.

W Pradze 01.06.2023

Formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy

Henry Morgan a.s., Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praga 2, ID: 19118279

Klient:

Nazwa:………………………………..

Adres:……………………………….

E-mail:…………………………………

Telefon:……………………………….

Dobra:

Numer zamówienia:…………………………….

Data przyjęcia: ……………………………...

Dobra: …………………………………………

🔲 Reklamacja towaru

Dostarczony towar miał następujące wady:

................................................................ ................................................................ ................................................................ ............
................................................................ ................................................................ ................................................................ ............

Z tego powodu żądam:

 1. naprawa towarów
 2. wymiana towaru na nowy
 3. rozsądną zniżkę, którą proponuję w wysokości ................................,-

🔲 Odstąpienie od umowy za istotne naruszenie umowy

Umowa została istotnie naruszona, ponieważ:

................................................................ ................................................................ ................................................................ ............
................................................................ ................................................................ ................................................................ ............
, w związku z czym odstępuję od umowy.

🔲 Odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni zgodnie z § 1829 Kodeksu Cywilnego.

Umowa została istotnie naruszona, ponieważ:

................................................................ ................................................................ ................................................................ ............
................................................................ ................................................................ ................................................................ ............
, w związku z czym odstępuję od umowy.

Punkt odniesienia: ……………………………

Podpis: .........................................................

(w przypadku doręczenia pocztą, do komunikacji elektronicznej nie jest wymagany podpis.)