GDPR

I. Osnovne odredbe

1. Administrator osobnih podataka u skladu s člankom 4. točke 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ( U daljnjem tekstu "GDPR") je Henry Morgan A.S. Ičo 19118279 sa svojim registriranim uredom na Žitná 562/10, 120 00 Prag 2 (u daljnjem tekstu "Administrator").

2. Kontakt podaci administratora su:

Adresa: Koněšín 140, 675 02 Koněšín

E-pošta: info@henrymorgan.cz

3. Osobni podaci su svi podaci o određenoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi; Fizička osoba koja se može identificirati je fizička osoba koju je moguće izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na određeni identifikator, primjerice ime, identifikacijski broj, podatke o lokaciji, identifikator mreže ili na jedan ili više posebnih elemenata fizičkog, fiziološkog, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

4. Administrator nije imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka. 

II. Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka

1. Administrator obrađuje osobne podatke koje ste mu dostavili ili osobne podatke do kojih je administrator došao temeljem izvršenja Vaše narudžbe.

2. Administrator obrađuje Vaše identifikacijske i kontakt podatke te podatke potrebne za izvršenje ugovora.

III. Pravni razlog i svrha obrade osobnih podataka

1. Zakonski razlog za obradu osobnih podataka je

 • izvršenje ugovora između vas i voditelja obrade u skladu s člankom 6. stavkom 1. pismom b) GDPR,

 • legitimni interes voditelja obrade u pružanju izravnog marketinga (osobito za slanje komercijalnih poruka i biltena) prema članku 6. stavak 1. slov. f) GDPR,

 • Vaš pristanak na obradu u svrhu pružanja izravnog marketinga (osobito za slanje poslovnih komunikacija i biltena) u skladu s člankom 6. stavak 1. a) GDPR u vezi sa § 7 stavak 2 Zakona br. 480/2004 Coll., o određenim uslugama informacijskog društva u slučaju da roba ili usluga nisu naručene.

 2. Svrha obrade osobnih podataka je:

 • obradu Vaše narudžbe te izvršavanje prava i obveza iz ugovornog odnosa između Vas i upravitelja; prilikom narudžbe potrebni su osobni podaci koji su nužni za uspješnu obradu narudžbe (ime i prezime i adresa, kontakt), davanje osobnih podataka je nužan uvjet za sklapanje i ispunjenje ugovora, bez davanja osobnih podataka nije moguće sklopiti ugovor ili izvršiti isti od strane upravitelja,

 • slanje poslovnih poruka i obavljanje drugih marketinških aktivnosti.

 3. Ne postoji automatsko individualno odlučivanje administratora u smislu članka 22. GDPR-a. 

 

IV. Razdoblje čuvanja podataka

1. Administrator pohranjuje osobne podatke:

 • za vrijeme potrebno za ostvarivanje prava i obveza iz ugovornog odnosa između Vas i upravitelja te za ostvarivanje potraživanja iz tih ugovornih odnosa (za razdoblje od 15 godina od prestanka ugovornog odnosa),

 • za razdoblje do opoziva privole za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, a najduže 10 godina, ako se osobni podaci obrađuju na temelju privole.

 2. Nakon isteka roka čuvanja osobnih podataka, administrator briše osobne podatke.

V. Primatelji osobnih podataka (podizvođači voditelja obrade)

1. Primatelji osobnih podataka su osobe:

 • sudjelovanje u isporuci roba/usluga/realizaciji plaćanja temeljem ugovora,

 • pružanje usluga rada e-trgovine (Upgates) i drugih usluga u vezi s radom e-trgovine,

 • pružanje marketinških usluga.

 2. Administrator nema namjeru prenositi osobne podatke u treću državu (državu izvan EU) ili međunarodnu organizaciju. 

 

VI. Vaša prava

1. Pod uvjetima navedenim u GDPR-u imate:

 • pravo na pristup vašim osobnim podacima prema članku 15. GDPR-a,

 • pravo na ispravak osobnih podataka prema članku 16. GDPR-a, odnosno ograničenje obrade prema članku 18. GDPR-a,

 • pravo na brisanje osobnih podataka prema članku 17. GDPR-a,

 • pravo na prigovor na obradu prema članku 21. GDPR a

 • pravo na prenosivost podataka prema članku 20. GDPR-a,

 • pravo na povlačenje privole za obradu pisanim putem ili elektroničkim putem na adresu ili e-mail adresu administratora navedenu u članku III. ovih uvjeta.

 2. Također imate pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka.

VII. Uvjeti sigurnosti osobnih podataka

1. Administrator izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

2. Administrator je poduzeo tehničke mjere za osiguranje pohrane podataka i pohrane osobnih podataka u papirnatom obliku.

3. Administrator izjavljuje da samo osobe koje on ovlasti imaju pristup osobnim podacima.

VIII. Završne odredbe

1. Slanjem narudžbe putem online narudžbenice potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka te da ih u cijelosti prihvaćate.

2. Označavanjem suglasnosti putem internet obrasca pristajete na ove uvjete. Oznakom privole potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka te da ih u cijelosti prihvaćate.

3. Administrator je ovlašten mijenjati ove uvjete. Novu verziju uvjeta zaštite osobnih podataka objavit će na svojim web stranicama te Vam ujedno poslati novu verziju ovih uvjeta na Vašu e-mail adresu koju ste dostavili administratoru.

 

Ovi uvjeti stupaju na snagu 1. listopada 2022.