Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(Ďalej len ,,VOP“)

vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník 

Obchodná firma: Henry Morgan a.s.

Sídlo: Žitná 562/10, Nové Mesto, 120 00 Praha 2

IČO: 19118279

DIČ: SK19118279

Zapísaná na: Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 27959

(Ďalej len ako "Henry" alebo "predajca")

 1. Vymedzenie pojmov
  1. Tel.: +420 734 229 899,
  2. kontaktný formulár
  3. email:podpora@henrymorgan.cz
  4. Adresa: Konesin 140, 67502, Konesin.
  1. Ak je v zmluve ďalej použitý niektorý z pojmov nižšie, má význam pojmu za rovnítkom, ak nie je inde v zmluve stanovené inak.
  2. VOP = Všeobecné obchodné podmienky
  3. Webové rozhranie = elektronický systém prístupný na adrese: www.HenryMorgan.cz
  4. Henry = Henry morgan a.s., ako je vymedzený v hlavičke týchto VOP
  5. Vy = Osoba, ktorá prostredníctvom webového rozhrania uzatvára kúpnu zmluvu s Henrym, kupujúci.
  6. Tovar = objekt uzatváranej kúpnej zmluvy.
  7. Cena = cena za tovar, ktorý kupujete.
  8. Cena za dopravu = cena, ktorá bude pripočítaná za dopravu.
  9. Cena za platbu = cena, ktorá bude pripočítaná za Vami vybraný spôsob platby.
  10. DPH = daň z pridanej hodnoty. DPH v zákonnej výške je súčasťou Ceny podľa odseku 1.7 tohto článku.
  11. Celková cena = Súčet cien podľa odsekov 1.7, 1.8, 1.9 tohto článku.
  12. Objednávka = návrh kúpnej zmluvy zo strany zákazníka vytvorený prostredníctvom Henryho webového rozhrania.
  13. Faktúra - daňový doklad vystavený v súlade so zákonom.
  14. Tovar zvláštneho určenia = tovar, ktorý podlieha zákonnému sprísneniu predaja. Teda obmedzenie predaja niektorým osobám, obmedzenie množstva atď.
  15. OZ - Občiansky zákonník. Zákon 89/2012 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  16. Kontakty na Henryho:

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Účelom týchto VOP je ustanoviť právny rámec pre kúpnu zmluvu uzatváranú prostriedkami komunikácie na diaľku.
  2. Ustanovenie týchto VOP je neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej kúpnej zmluvy medzi Vami a Henrym. Kolízne ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred týmito VOP.
  3. Zaškrtnutím políčka súhlasu s týmito VOP a následného kliknutia na tlačidlo: „Dokončiť objednávku“ vyjadrujete svoj súhlas a vôľu byť týmito VOP viazaní.
  4. Pri vytváraní objednávky ste Vy povinní dbať na to, aby zadané údaje boli vyplnené správne a pravdivo, inak zodpovedáte za škodu tým vzniknutú.
  5. Zmluva vrátane VOP je archivovaná v elektronickej podobe u Henryho, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so zhrnutím Objednávky obdržíte e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Henryho súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
  1. bezhotovostne platobnou kartou,
  2. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,
  3. v hotovosti či kartou prostredníctvom dobierky prepravcu.
  1. Nákupom prostredníctvom Henryho webového rozhrania uzatvárate s Henrym kúpnu zmluvu.
  2. Zmluva je uzatváraná prostriedkom komunikácie na diaľku, dištančným spôsobom, mimo prevádzky – webovým rozhraním.
  3. Obsah zmluvy je obsiahnutý v týchto VOP av oblastiach, ktoré tieto VOP neupravujú v OZ.
  4. Zmluva je uzatvorená prevzatím tovaru.
  5. Vlastnícke práva k veci prechádzajú podľa § 2160 OZ na kupujúceho prevzatím veci.
  6. Pred odoslaním objednávky je Vám umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré ste do objednávky vložili. Objednávku odošle Henrymu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ spolu so zaškrtnutím informácie o tom, že kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ vytvárate Objednávku, ktorá Vás zaväzuje k platbe, že súhlasíte s týmito VOP. Údaje uvedené v objednávke sú Henrym považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
  7. Objednávka je pre Vás záväzná v okamihu jej odoslania. Pre Henryho je záväzná až po neautomatizovanom potvrdení zo strany Henryho. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy je tým prijatý. Zmeny objednávky sú potom možné iba vzájomnou dohodou.
  8. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu webového rozhrania je informatívneho charakteru a Henry nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
  9. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Henry splniť, zašle Vám na vašu emailovú adresu pozmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh objednávky a objednávka je v takom prípade potvrdená a stáva sa pre Vás záväznou až Vaším potvrdením o prijatí tejto ponuky.
  10. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu webového rozhrania. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované na webovom rozhraní. Toto ustanovenie nevylučuje dohodnutie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
  11. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môžete uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
  12. Henry od Vás nepožaduje vopred žiadnu zálohu, či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
  13. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Henryho pri uvedení ceny tovaru v katalógu webového rozhrania, alebo v priebehu objednávania, nie je Henry povinný dodať Vám takýto tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu. Henry nie je povinný dodať Vám tovar z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Ani v prípade, že Vám bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Henry Vás informuje o chybe alebo nedostupnosti tovaru bez zbytočného odkladu a zašle Vám pozmenenú ponuku. S ďalším postupom rovnakým, ako v prípade odseku 3.9 týchto VOP.

 1. Nákup tovaru zvláštneho určenia
  1. Henry disponuje systémom overovania veku. Pokiaľ kupujete tovar zvláštneho určenia podľa tohto odseku, ste povinný systém použiť.
  2. Kúpna zmluva vzniká prevzatím tovaru av prípade kúpy tovaru osobitného určenia môže kuriér požadovať overenie veku pred odovzdaním tovaru. Elektronický systém overovania veku a kuriérska služba tak zaistí, že v okamihu predaja nie je kupujúci mladší ako 18 rokov.
  3. Pri nákupe a následnom preberaní alkoholických nápojov môže Henry, prípadne iný dopravca, požadovať predloženie preukazu totožnosti za účelom overenia, že ste starší ako 18 rokov. Pokiaľ takýto doklad odmietnete predložiť alebo budete mladší ako 18 rokov, kuriér Vám odmietne tovar odovzdať. Kúpna zmluva tak nevznikne, k predaju nedôjde a prípadné zaplatené finančné prostriedky Vám budú vrátené do 14 dní.
  1. Predaj tabakových výrobkov, fajčiarskych pomôcok, bylinných výrobkov určených na fajčenie, elektronických cigariet a nikotínových vreciek bez obsahu tabaku prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku sa riadi zák. č. 65/2017 Zb.,Zákon o ochrane zdravia pred škodlivými účinkami návykových látokv znení neskorších predpisov.

 1. Doručovanie
  1. Henry doručuje Tovar pomocou zmluvných partnerov. Ceny a spôsoby doručenia sa menia v čase aj podľa miesta doručenia. Spôsoby doručovania a ich ceny sú vždy uvedené pred odoslaním Objednávky.
  2. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
  3. Akonáhle dôjde k potvrdeniu objednávky, doručí Vám Henry Tovar Vami zvoleným spôsobom a Vy musíte takéto doručenie umožniť - tovar prevziať. Spoločne s tovarom vám Henry dodá aj ďalšie doklady.
  4. Ak je Henry podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto vami určené v objednávke, ste povinní prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bol uvedený v objednávke, ste povinní uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  5. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k Tovaru a dostupná v Užívateľskom úče.
  6. Do okamihu, kedy Vám bude tovar doručený a odovzdaný, poprípade do okamihu, keď odmietnete tovar prevziať, Henry nesie nebezpečenstvo škody na Tovare.
  7. Predpokladaný čas doručenia uvedený v emaile potvrdzujúcom objednávku sa môže meniť. Čas doručenia tu uvedený sa berie za predpokladaný, nie za právne záväzný.

 1. Užívateľský účet a bonusový systém
  1. Bonusový systém je dostupný iba pre užívateľov so zriadeným Užívateľským účtom.
  2. Bonusový systém Vám udelí body v celkovej výške 10% z Vašej objednávky.
  3. Body sa s každou ďalšou objednávkou sčítajú.
  4. Nazbierané body je možné použiť ako zľavu na ďalšiu objednávku podľa Vášho uváženia.
  5. Body nie je možné zameniť inak než ako zľavu na ďalšiu objednávku. Najmä nie je možné body vymeniť na peniaze.
  6. Nasčítané body majú platnosť 5 rokov od ich udelenia. Ak nie sú do tejto doby využité, bez náhrady zanikajú.
  1. Henryho webové rozhranie umožňuje vytvorenie používateľského účtu a uloženie informácií o Vás. Vytvorením účtu s uložením informácií súhlasíte.
  2. Zo svojho zákazníckeho účtu môžete vykonávať objednávanie tovaru. Môžete objednávať tovar aj bez registrácie.
  3. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru ste povinní uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte ste pri akejkoľvek ich zmene povinní aktualizovať. Údaje uvedené v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú Henrym považované za správne.
  4. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ste povinní zachovávať mlčanlivosť, ohľadom informácií potrebných na prístup do Vášho zákazníckeho účtu. Henry nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
  5. Henry môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď svoj užívateľský účet dlhšie nevyužívate, alebo v prípade, keď porušíte svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
  6. Beriete na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu Henryho hardvérového a softvérového vybavenia, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
  7. Súčasti užívateľského účtu je bonusový systém, ktorý Vás odmeňuje za opakované nákupy. Bonusový systém je forma odmeny zo strany Henryho a okrem týchto VOP sa naň nevzťahujú žiadne ďalšie právne predpisy. Odmeny z bodového systému sú právne nevymáhateľné, prideľované body sú prejavom Henryho dobrej vôle a nie je na ne právny nárok.
 2. Reklamačný poriadok
  1. Tovar nemá vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, teda také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli;
  2. Tovar nie je vhodný na účely, ktoré sme uviedli v ponuke, Henry sa tu úplne zrieka zodpovednosti za vady, ktoré by podobný tovar mal u iných predajcov, teda je pre nich obvyklý;
  3. nie je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
  4. nespĺňa požiadavky na neho kladené právnymi predpismi;
  1. - 24 mesiacov pri novom tovare.
  2. - 12 mesiacov pri tovare použitom (použitým tovarom sa rozumie takto označený tovar na webovom rozhraní.)
  3. – 24 mesiacov pri spotrebnom tovare, najdlhšie však do dátumu spotreby uvedeného na obale.
  1. Požadovať odstránenie vady alebo požadovať dodanie novej veci;
  2. Pokiaľ odmietneme Tovar opraviť, alebo nahradiť novým, potom požadovať primeranú zľavu. Taká zľava bude určená buď dohodou, alebo podľa § 2171 ods. 2 OZ;
  3. odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa jedná o podstatné porušenie zmluvy a pokiaľ odmietneme tovar opraviť, vymeniť, alebo poskytnúť primeranú zľavu;
  1. Odmietnuť odstrániť vadu, pokiaľ je to nemožné, alebo neprimerane nákladné vzhľadom k hodnote veci po takomto odstránení vady.
  1. Vadu je potrebné vytknúť, oznámiť u Henryho na kontaktoch podľa odseku 1.17 týchto VOP.
  2. Pri prevzatí od dopravcu skontroluje preberaný tovar, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov. Pokiaľ je Tovar na prvý pohľad poškodený, treba reklamáciu uplatniť ihneď u dopravcu – Henry neskôr za vady vzniknuté zjavne zlou prepravou nemôže byť a nebude zodpovedný. Prevzatím tovaru na vás prechádza zodpovednosť za škody. Henry je ale aj naďalej zodpovedný za vady, ktoré nevznikli zlou prepravou.
  3. Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné zvoliť si spôsob riešenia podľa odseku 7.8 tohto článku. (oprava, výmena, zľava)
  4. Nesmiete dopustiť, aby tovar bol najmä:
   1. skladované a používané v rozpore s návodom na použitie, alebo všeobecnými požiadavkami na skladovanie daného Tovaru;
   2. upravované tak, že vada vznikla vplyvom tejto úpravy;
   3. nadmerne tovar preťažovať oproti obvyklým štandardom, ku ktorým je tovar bežne určený;
   4. neodborne inštalované, neprimerane zaobchádzané, alebo aby bola zanedbaná správna starostlivosť o Tovar;
   5. úmyselne či neúmyselne bol tovar mechanicky poškodzovaný, alebo s ním bol zaobchádzaný inými spôsobmi, ktoré môžu vašou vinou spôsobiť vadu Tovaru.
  1. Odoslaním objednávky súhlasíte aj s týmto Reklamačným poriadkom.
  2. Henry zodpovedá za to, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Vám zodpovedá za to, že v čase, keď vec prevezmete, je vec bez vád av stave podľa ponuky webového rozhrania.
  3. Chybným plnením sa rozumie najmä:
  4. Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí kupujúcim, pokiaľ Henry nepreukáže opak.
  5. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
  6. Lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia:
  7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záruka za akosť, zaniknú, ak neboli uplatnené v uvedenej dobe.
  8. ako práva z chybného plnenia, máte nasledujúce možnosti:
  9. Henry naopak oproti Vašim požiadavkám môže:
  10. Pokiaľ chcete uplatniť práva z chybného plnenia, je nutné dodržať nasledujúce kroky:

V opačnom prípade vaše práva z chybného plnenia zanikajú a nie je možné ich u Henryho uplatniť.

 1. Henry o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady.
 2. Ak kupujete spotrebný materiál (napr. kvety, listy, cartridge atď.) alebo ak je tento materiál súčasťou tovaru, použije sa životnosť namiesto záruky za akosť. Životnosť môže byť uvedená časovo, v dobe tovaru alebo v počte použití, či inak špecifikovaná. Pri tovare môže byť uvedená viac ako jedna z týchto životností s tým, že sa užije vždy tá, ktorá nastane ako prvá.
 3. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku.
 4. Ostatné práva a povinnosti neupravené v týchto VOP sa riadia §§ 2165 a nasl. OZ. A zákona 634/1992 Zb.Zákon na ochranu spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 5. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom elektronickej adresy podpora@henrymorgan.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti zašleme na Vašu elektronickú adresu, tj tú, z ktorej nám podnet prišiel.
 6. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.
 7. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES ( nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 8. V prípade, že je tento reklamačný poriadok v rozpore so zákonom, použijú sa zákonné ustanovenia.

 1. Spotrebiteľ
  1. Máte právo odstúpiť od zmluvy podľa § 1829 OZ. Odstúpenie od zmluvy je možné do 14 dní od vzniku zmluvy, teda od prevzatia Tovaru.
  2. Lehota začína plynúť uzavretím zmluvy, teda prevzatím tovaru. Lehota je zachovaná, pokiaľ v jej priebehu aspoň odošlete odstúpenie od zmluvy.
  3. Môžete odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením urobeným voči Henrymu. Ideálne však pomocou reklamačného formulára.
  4. V prípade, že odstúpite od zmluvy, vráti vám Henry bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od vás na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom, akým ich od vás prijal. Nie však skôr, ako dostane späť predmetný Tovar, alebo jednoznačne preukážete jeho odoslanie.
  5. Ak zvolíte iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Henry ponúka, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
  6. Henry nenesie náklady na vrátenie tovaru pri Vašom odstúpení od zmluvy.
  7. Od zmluvy ale nemôžete odstúpiť okrem iného, ak ide o zmluvu:
   1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
   2. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho ak ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
   3. o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
   4. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
   5. dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
   6. dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
   7. dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
   8. dodávke novín, periodík alebo časopisov,
   9. dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
  1. Ako spotrebiteľ máte okrem iného nasledujúce práva:

a tiež nemáte právo odstúpiť od zmluvy v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 OZ.

 1. Henry neposkytuje popredajný servis. Popredajný servis musíte v prípade potreby zaistiť podľa možností konkrétneho výrobcu. Tieto údaje výrobcu sú Vám doručené spolu s tovarom. To sa netýka postupu podľa čl. 7 týchto VOP a Tovaru, ktorý svojou povahou servis nevyžaduje.
 1. Vzhľadom na to, že ako spotrebiteľ uzatvárate kúpnu zmluvu dištančným spôsobom, oznamujeme Vám, že podľa § 1820 OZ vám Henry oznamuje nasledujúce údaje a kde ich môžete nájsť:
  1. údaje o hlavných vlastnostiach tovaru alebo služby v rozsahu zodpovedajúcom použitému prostriedku komunikácie na diaľku a povahe tovaru alebo služby,
 • Tieto údaje nájdete v popise každého jednotlivého tovaru, ktorý na našom webovom rozhraní ponúkame.
 1. adresu sídla, telefónne číslo a adresu pre doručovanie elektronickej pošty, prípadne aj údaje o inom prostriedku on-line komunikácie, ktorý podnikateľ tiež poskytuje za účelom rýchlej a účinnej komunikácie a ktorý spotrebiteľovi umožňuje uchovať písomnú komunikáciu s podnikateľom v textovej podobe, vrátane dátumu a času jej uskutočnenie;
 • tieto údaje nájdete v odseku 1.16 týchto VOP
 1. adresu prevádzky, pokiaľ sa líši od adresy sídla, av prípade, že podnikateľ koná za iného podnikateľa, aj adresu, na ktorú môže spotrebiteľ zaslať sťažnosť,
 • touto adresou je: Konesin 140, 67502, Konesin.
 1. celkovú cenu a náklady na dodanie podľa § 1811 ods. 2 písm. c) a e);
 • tento údaj nájdete na webovom rozhraní, v súhrne pred odoslaním Objednávky. Na Henryho účely je označená ako ,,Celková cena“
 1. spôsob platby, spôsob a čas dodania alebo plnenia a prípadne pravidlá vybavovania sťažností,
 • Tieto údaje nájdete v každom zhrnutí Objednávky či už pred, alebo po jej odoslaní. Pravidlá vybavovania sťažností sú popísané najmä v článku 7 a 8 týchto VOP
 1. podmienky, lehotu a postup na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, ako aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ možno toto právo využiť;
 • tieto formuláre nájdete v článku 7 a 8 týchto VOP, formulár v prílohe týchto VOP a všetko tiež v emaile s potvrdením objednávky.
 1. údaj, že v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru,
 • tieto údaje nájdete v článku 8 týchto VOP, najmä odseku 8.1.6 a ďalej v emaile potvrdzujúceho Vašu Objednávku.
 1. údaj, že pri odstúpení od zmluvy po predložení žiadosti o začatie plnenia už v priebehu lehoty na odstúpenie podľa § 1824a ods. 3 alebo podľa § 1828 ods. 5 musí spotrebiteľ podnikateľovi poskytnúť úhradu podľa § 1834,

- tieto údaje nájdete v čl. 8 týchto VOP av emaile potvrdzujúceho Vašu Objednávku.

 1. údaj, že spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak je to tak, alebo údaj o tom, za akých podmienok mu právo na odstúpenie od zmluvy zanikne,
 • tento údaj je podľa typu a spôsobu objednaného tovaru súčasťou emailu, ktorým Henry potvrdzuje Vašu objednávku av článku 8, najmä odseku 8.1.7 týchto VOP.
 1. údaj o existencii práv z chybného plnenia, prípadne tiež o záruke za akosť, popredajnom servise a ich podmienkach,
 • tieto údaje sú súčasťou čl. 7 týchto VOP.
 1. údaj o existencii, spôsobe a podmienkach mimosúdneho vybavovania sporov spotrebiteľov vrátane údaja, či sa možno obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.
 • Tieto údaje sú súčasťou čl. 7 týchto VOP
 1. Odoslaním objednávky tak potvrdzujete, že Vám boli riadne oznámené všetky potrebné údaje podľa § 1820 OZ.
 1. Ochrana osobných údajov
  1. Henry je správcom osobných údajov.
  2. Henry spracováva iba osobné údaje, na ktorých má legitímny, oprávnený záujem.
  3. Henry Vaše osobné údaje spracováva iba za účelom vybavenia Vašich Objednávok, tvorbu kúpnych zmlúv na objednaný Tovar a ďalšie legitímne záujmy, ktoré Henrymu plynú z právneho poriadku.
  4. Henry spracováva iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu.
  5. Henry neposkytuje osobné údaje tretím stranám na marketingové a iné účely, na ktoré by potreboval váš súhlas.
  6. Henry má legitímny záujem na šírení obchodných oznámení svojim zákazníkom. V každom takomto oznámení máte však možnosť tieto do budúcnosti odmietnuť.
  7. Pre odber obchodných oznámení sa môžete prihlásiť aj bez uzavretia Objednávky na webovom rozhraní. A to zadaním svojho emailu do príslušného poľa na webovom rozhraní. Týmto prihlásením na odber dávate Henrymu súhlas so spracovaním a uložením vášho emailu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať (v každom takto doručenom emaile pomocou odkazu, alebo vyhlásením voči Henrymu na kontaktoch uvedených v odseku 1.16 týchto VOP.)
  8. Pokiaľ na nejaké spracovanie Vašich osobných dát predsa len Henry bude potrebovať Váš súhlas, dáme Vám o tom vhodným spôsobom vedieť, vrátane poučenia o možnosti súhlas neudeliť, odvolať atď.
  9. Vaše osobné údaje Henry spravuje po dobu 10 rokov v prípadoch oprávneného záujmu a 5 rokov, prípadne do odvolania súhlasu, v prípade údajov poskytnutých na základe Vášho súhlasu.
  10. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov , právo byť informovaný o porušení bezpečnosti vašich osobných údajov a za určitých podmienok tiež právo na výmaz niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).
  11. Máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne. Takým úradom je českýÚrad na ochranu osobných údajov.

 1. Záverečné ustanovenia
  1. Pokiaľ Henryho a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Českej republiky), bude sa vzťah vždy vyčíňať právom Českej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú touto dohodou dotknuté Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov.
  2. Pokiaľ sa akákoľvek záväzok uzavretý podľa týchto VOP, alebo niektoré ustanovenia VOP, stane neplatným, zdanlivým, či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných záväzkov podľa týchto VOP, ani týchto VOP. Strany sú povinné také ustanovenie nahradiť novou, platnou a vymáhateľnou časťou VOP, ktorej predmet bude najlepšie zodpovedať predmetu pôvodného záväzku, alebo ustanovenia týchto VOP.
  3. Zákazník, kupujúci, spotrebiteľ - Vy, ste povinní komunikovať s Henrym pomocou adries uvedených v odseku 1.16 týchto VOP. Iba tieto adresy sú adresami pre doručovanie voči Henrymu podľa týchto VOP.
  4. Henry si vyhradzuje právo podľa § 1752 OZ tieto VOP meniť. Nové znenie bude zverejnené na webovom rozhraní. Zmena VOP nemá vplyv na zmluvy uzavreté podľa predchádzajúcich VOP.
  5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.06.2023.
  6. Odoslaním objednávky vyjadrujete s týmito VOP súhlas.

V Prahe dňa 01.06.2023

Formulár pre reklamáciu či odstúpenie od zmluvy

Henry Morgan a.s., Žitná 562/10, Nové Mesto, 120 00 Praha 2, IČO: 19118279

Zákazník:

Meno:………………………………..

Adresa: ………………………………….

E-mail: …………………………………………

Telefón: ………………………………….

Tovar:

Číslo objednávky:…………………………….

Dátum prevzatia: ……………………………...

Tovar: …………………………………………

🔲 Reklamácia tovaru

Dodaný tovar mal nasledujúce vady:

...................................................... ...................................................... ...................................................... 
...................................................... ...................................................... ...................................................... 

Z tohto dôvodu požadujem:

 1. opravu tovaru
 2. výmenu tovaru za nový
 3. primeranú zľavu, ktorú navrhujem vo výške................................,-

🔲 Odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy

Zmluva bola podstatne porušená z dôvodu:

...................................................... ...................................................... ...................................................... 
...................................................... ...................................................... ...................................................... 
, preto od zmluvy odstupujem.

🔲 Odstúpenie od zmluvy v 14 dennej lehote podľa § 1829 OZ.

Zmluva bola podstatne porušená z dôvodu:

...................................................... ...................................................... ...................................................... ............
...................................................... ...................................................... ...................................................... ............
, preto od zmluvy odstupujem.

Dátum: …………………………………

Podpis: .......................................

(ak je doručované poštou, pre elektronickú komunikáciu nie je podpis vyžadovaný.)